ภาพกิจกรรม

โครงการอบรมและศึกษาดูงาน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2566

โครงการอบรมและศึกษาดูงาน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2566

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข ครั้งที่ 2/2565

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข ครั้งที่ 2/2565

Bangsaen 21 The Finest Running Event Ever 2022

Bangsaen 21 The Finest Running Event Ever 2022

โครงการสัปดาห์แสนสุขสะอาด ครั้งที่ 1/2566

โครงการสัปดาห์แสนสุขสะอาด ครั้งที่ 1/2566

การประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุขสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี พ.ศ. 2565

การประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุขสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี พ.ศ. 2565

โครงการครอบครัวไทย ห่างไกลยาเสพติด

โครงการครอบครัวไทย ห่างไกลยาเสพติด

การการเลือกกรรมการชุมชนมาบมะยม (ประธานชุมชน)

การการเลือกกรรมการชุมชนมาบมะยม (ประธานชุมชน)

ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง

ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง

การประชุมจับฉลากเปลี่ยนล็อกเก้าอี้ชายหาดบางแสนล็อกที่ 1-84

การประชุมจับฉลากเปลี่ยนล็อกเก้าอี้ชายหาดบางแสนล็อกที่ 1-84

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ 4/2565

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ 4/2565

โครงการอบรมเสริมสร้างการเรียนรู้และความเข้าใจฯ

โครงการอบรมเสริมสร้างการเรียนรู้และความเข้าใจฯ

Bangsaen10 The Inspiration to The World Experience

Bangsaen10 The Inspiration to The World Experience

การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข ครั้งที่ 1/2565

การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข ครั้งที่ 1/2565

การยกระดับการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อเมืองสุขภาพดีในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

การยกระดับการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อเมืองสุขภาพดีในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

การประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุขสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่2 ประจําปี พ.ศ. 2565

การประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุขสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่2 ประจําปี พ.ศ. 2565

เติมแรงใจไปกับนายกตุ้ย

เติมแรงใจไปกับนายกตุ้ย

การประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุขสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี พ.ศ. 2565

การประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุขสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี พ.ศ. 2565

โครงการสัปดาห์แสนสุขสะอาด ครั้งที่ 2/2565

โครงการสัปดาห์แสนสุขสะอาด ครั้งที่ 2/2565

โครงการเทศกาลศิลปะบางแสน 2565

โครงการเทศกาลศิลปะบางแสน 2565

ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง ครั้งที่ 2/2565

ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง ครั้งที่ 2/2565

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565

โครงการพัฒนาพื้นที่ชายหาดบางแสนให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวต้นแบบฯ

โครงการพัฒนาพื้นที่ชายหาดบางแสนให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวต้นแบบฯ

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อบุคคลในครอบครัวประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อบุคคลในครอบครัวประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โครงการครอบครัวไทย ห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการครอบครัวไทย ห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (หลักสูตรการดับเพลิงในพื้นที่อับอากาศ)

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (หลักสูตรการดับเพลิงในพื้นที่อับอากาศ)

โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสตรี

โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสตรี

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ 2565

ประชุมคณะกรรมการการบริหารเมืองอัจฉริยะเทศบาลเมืองแสนสุข ครั้งที่ 1/2565

ประชุมคณะกรรมการการบริหารเมืองอัจฉริยะเทศบาลเมืองแสนสุข ครั้งที่ 1/2565

โครงการรักษ์ดวงตา คืนโสตสดใส เพื่อคนทุกวัยของเมืองแสนสุข

โครงการรักษ์ดวงตา คืนโสตสดใส เพื่อคนทุกวัยของเมืองแสนสุข

งานรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2565

งานรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2565

การประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 5/2565

การประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 5/2565

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในชุมชนพัฒนา 2  เพื่อประกอบการพิจารณาการจัดทำลูกระนาดหรือเนินชะลอความเร็ว (2)

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในชุมชนพัฒนา 2 เพื่อประกอบการพิจารณาการจัดทำลูกระนาดหรือเนินชะลอความเร็ว (2)

โครงการ “รักโลก...รักษ์ทะเล”

โครงการ “รักโลก...รักษ์ทะเล”

ประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุขสมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ประจําปี พ.ศ. 2565

ประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุขสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี พ.ศ. 2565

กิจกรรมโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ตามพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

กิจกรรมโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ตามพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

ประชุมประชาคมเมืองระดับท้องถิ่น และ ประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง และจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข ครั้งที่ 2/2565

ประชุมประชาคมเมืองระดับท้องถิ่น และ ประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง และจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข ครั้งที่ 2/2565

จัดประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565

จัดประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

การจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วม (Participatory budgeting) ระดับท้องถิ่น

การจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วม (Participatory budgeting) ระดับท้องถิ่น

โครงการสัปดาห์แสนสุขสะอาด (Saensuk Cleaning Week) ครั้งที่ 1/2565

โครงการสัปดาห์แสนสุขสะอาด (Saensuk Cleaning Week) ครั้งที่ 1/2565

งานวันไหลบางแสน65

งานวันไหลบางแสน65

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

กิจกรรมทำความสะอาดพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดบางแสนล่าง

กิจกรรมทำความสะอาดพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดบางแสนล่าง

ภาพการเลือกคณะกรรมการชุมชน ชุมชนเขต2

ภาพการเลือกคณะกรรมการชุมชน ชุมชนเขต2

งานเทศกาลท่องเที่ยววิถีพาย SUP FUN FESTIVAL 2022

งานเทศกาลท่องเที่ยววิถีพาย SUP FUN FESTIVAL 2022

ภาพการเลือกคณะกรรมการชุมชน ชุมชนเขต1

ภาพการเลือกคณะกรรมการชุมชน ชุมชนเขต1

โครงการครอบครัวไทย ห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการครอบครัวไทย ห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการจัดทำแนวคิดในการสร้างอัตลักษณ์ เพื่อการพัฒนาและส่งเสริมการค้าของตลาดหนองมน

โครงการจัดทำแนวคิดในการสร้างอัตลักษณ์ เพื่อการพัฒนาและส่งเสริมการค้าของตลาดหนองมน

การยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)

การยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)

กิจกรรมทาสีทางม้าลายถนนบางแสนสาย 1 (เลียบชายหาดบางแสน)

กิจกรรมทาสีทางม้าลายถนนบางแสนสาย 1 (เลียบชายหาดบางแสน)

ภาพบรรยากาศการประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. 2565

ภาพบรรยากาศการประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. 2565

โครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยปฐมพยาบาลและการแพทย์ฉุกเฉิน

โครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยปฐมพยาบาลและการแพทย์ฉุกเฉิน

ภาพประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุขครั้งที่ 1/2565

ภาพประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุขครั้งที่ 1/2565

การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข ครั้งที่1/2565

การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข ครั้งที่1/2565

โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1

โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1

การประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564

การประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข ครั้งที่ 2/2564

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข ครั้งที่ 2/2564

ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ฯ

ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ฯ

จัดประชุมโครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของผู้นำชุมชนฯ

จัดประชุมโครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของผู้นำชุมชนฯ

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ 5/2564

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ 5/2564