โครงการสูงวัยทรงตัวปลอดภัยห่างไกลการล้มด้วยการเต้นลีลาศ ประจำปี 2566

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ “โครงการสูงวัยทรงตัวปลอดภัยห่างไกลการล้มด้วยการเต้นลีลาศ ประจำปี 2566" วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น.  ณ ห้องประชุมปลาดาว ชั้น3 อาคารศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองแสนสุข นำโดยนายสวัสดิ์ หอมปลื้มรองนายกเทศมนตรีฯ งานส่งเสริมสุขภาพ ฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินโครงการสูงวัยทรงตัวปลอดภัยห่างไกลการล้มด้วยการเต้นลีลาศ ประจำปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม ฟื้นฟู สมรรถภาพทางกาย และการทรงตัวของผู้สูงอายุด้วยการออกกำลังกายในรูปแบบของการเต้นลีลาศ ป้องกันและลดความเสี่ยงจากภาวะแทรกซ้อนจากการเกิดการพลัดตกหกล้มและพัฒนาการของผู้สูงอายุให้มีการเข้าร่วมสังคมมากขึ้น เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้สึกภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าในตนเอง สามารถดำรงชีวิตอยู่ในครอบครัวและสังคมได้อย่างมีความสุข รวมถึงมีการมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ