กิจกรรมอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการด้านแพทย์แผนไทย

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ “กิจกรรมอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการด้านแพทย์แผนไทย" วันที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. ณ ศุนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองแสนสุข ห้องประชุมปลาดาว เพื่อถ่ายทอดความรู้ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันภาวะข้อเข่าเสื่อมในกลุ่มผู้สูงอายุด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2566 กิจกรรมอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการด้านการแพทย์แผนไทย ในหัวข้อดังนี้

- บรรยายให้ความรู้เรื่องแนวทางการดูแลรักษาผู้สูงอายุในชุมชน โรคข้อเข่าเสื่อม(ลมจับโปงเข่า) ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย

- กิจกรรมสาธิตและฝึกปฏิบัติการทำยาพอกเข่าสมุนไพร ในหัวข้อ วิธีการทำยาพอกเข่าสมุนไพร วิทยากรบรรยายให้ความรู้โดย นางสาวสิริกุล กวมทรัพย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา