การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง/ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ “การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง" วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น.  ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองแสนสุข นำโดย นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข ดำเนินการภายใต้หลักประชารัฐ ที่ประชาชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับผลประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ มีความสุจริต โปร่งใส ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพ และร่วมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 พร้อมด้วยการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข เพื่อร่วมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2566