โครงการส่งเสริม ฟื้นฟู และพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้พิการทางด้านกายภาพบำบัด ประจำปีงบประมาณ 2566

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ “โครงการส่งเสริม ฟื้นฟู และพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้พิการทางด้านกายภาพบำบัด ประจำปีงบประมาณ 2566 " วันที่ 13 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น.  ณ ห้องประชุมปลาดาว ชั้น3 ศูนย์พัฒนาศุกยภาพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองแสนสุข งานส่งเสริมสุขภาพ ฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการส่งเสริม ฟื้นฟู และพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้พิการทางด้านกายภาพบำบัด ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม พัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ญาติ อสม. ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ ทางด้านกายภาพบำบัดให้มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพทางกายของผู้สูงอายุและผู้พิการที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน ให้สามารถกลับมาช่วยเหลือตัวเองได้ โดยมีกิจกรรมการอบรมการฟื้นฟูทางกายภาพบำบัด ดังนี้

- การดูแลผู้สูงอายุในชุใชนด้วยวิธีการทางกายภาพบำบัดให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการในชุมชน

- ข้อห้าม ข้อควรระวังในการทำกายภาพบำบัดให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการในชุมชน

- วิธีการดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการในชุมชนทางด้านกายภาพบำบัดที่ถูกต้อง วิทยากรโดย ก.ภ.ณิชนันทน์ ปุ้ยเจริญ นักกายภาพบำบัด