สรุปผลการดำเนินงานรอบปี

  • เอกสาร/รายงาน
  • สรุปผลการดำเนินงานรอบปี

การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ

เทศบาลเมืองแสนสุข

รายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

รายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

รายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

รายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

รายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

รายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2553