โครงการหน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น บริการประชาชนชายหาดบางแสน เทศบาลเมืองแสนสุข ประจำปีงบประมาณ 2566

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ “โครงการหน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น บริการประชาชนชายหาดบางแสน เทศบาลเมืองแสนสุข ประจำปีงบประมาณ 2566" วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น.  ณ ห้องประชุมปลาดาวชั้น3 อาคารศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองแสนสุข นำโดย นายวรชาติ ศักดิ์วราสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข งานส่งเสริมสุขภาพ ฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมอบรมฟื้นฟูความรู้ ฝึกทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพ เพื่อให้จิตอาสา มีความรู้และทักษะในการปฐมพยาบาลอย่างถูกวิธีและปลอดภัย ทั้งยังสามารถช่วยฟื้นคืนชีพให้กับผู้ประสบเหตุ ในการนี้นายวรชาติ ศักดิ์วราสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ นายไพศาล สีนาคล้วน ปลัดเทศบาลเมืองแสนสุข กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ และได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวชชลบุรี นายแพทย์ภราดร กุลเกลี้ยง เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ และทีมวิทยากรจากโรงพยาบาลสมิติเวชชลบุรี บรรยายให้ความรู้ รวมถึงให้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้ฝึกปฏิบัติจริง