โครงการรักษ์ดวงตาคืนโสตสดใสเพื่อคนทุกวัยของเมืองแสนสุข ครั้งที่ 9

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ “โครงการรักษ์ดวงตาคืนโสตสดใสเพื่อคนทุกวัยของเมืองแสนสุข ครั้งที่ 9" วันที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองแสนสุข กิจกรรมการตรวจคัดกรองโรคต้อกระจก ตรวจวัดสายตา คัดกรองความผิดปกติทางการมองเห็นให้กับผู้สูงอายุจำนวน 350 คน การบรรยายความรู้เรื่องโรคตาและการผ่าตัดต้อกระจก โดยจักษุแพทย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา