โครงการสูงวัยทรงตัวปลอดภัยห่างไกลการล้มด้วยการเต้นลีลาศ ประจำปี 2566

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ “โครงการสูงวัยทรงตัวปลอดภัยห่างไกลการล้มด้วยการเต้นลีลาศ ประจำปี 2566" วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น.  ณ ห้องประชุมปลาดาวชั้น3 อาคารศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองแสนสุข นำโดย นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข งานส่งเสริมสุขภาพ ฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมโครงการสูงวัยทรงตัวปลอดภัยห่างไกลการล้มด้วยการเต้นลีลาศ ประจำปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม ฟื้นฟู สมรรถภาพทางกาย และการทรงตัวของผู้สูงอายุด้วยการออกกำลังกายในรูปแบบของการเต้นลีลาศ ป้องกันและลดความเสี่ยงจากภาวะแทรกซ้อนจากการเกิดการพลัดตกหกล้ม และพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุให้มีการเข้าร่วมสังคมมากขึ้น เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้สึกภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าในตนเอง สามารถดำรงชีวิตอยู่ในครอบครัวและสังคมได้อย่างมีความสุข