ประชุมตามโครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของผู้นำชุมชน

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ “ประชุมตามโครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของผู้นำชุมชน" วันที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น.  ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองแสนสุข นำโดยนายสวัสดิ์ หอมปลื้มรองนายกเทศมนตรีฯ เพื่อถ่ายทอดความรู้และข่าวสารที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งรับฟังปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะของผู้นำชุมชน และติดตามผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของชุมชน