เอกสารเผยแพร่

  • เอกสารเผยแพร่

คู่มือ

คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินความพิการ

คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

คู่มือการสมัครใช้บริการ Digital ID(DGA)

คู่มือใช้งานระบบชำระค่าธรรมเนียมขยะ ผ่านระบบ e-service

คู่มือใช้งานระบบขออนุญาตก่อสร้างพื้นที่ไม่เกิน 150 ตร.ม. ผ่านระบบ e-service

คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประมวลคุณธรรม จริยธรรม ของข้าราชการ เทศบาลเมืองแสนสุข พ.ศ.2560

แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพพนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข

คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

คู่มือผู้ประกอบการ ชายหาดฯ

คู่มือผู้สำหรับประชาชนเทศบาลเมืองแสนสุข

คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต

คู่มือแนวทางการจัดการน้ำมันและไขมันจากบ่อดักไขมันและการนำไปใช้ประโยชน์สำหรับ บ้านเรือน

คู่มือแนวทางการจัดการน้ำมันและไขมันจากบ่อดักไขมันและการนำไปใช้ประโยชน์สำหรับ ชุมชน

คู่มือแนวทางการจัดการน้ำมันและไขมันจากบ่อดักไขมันและการนำไปใช้ประโยชน์สำหรับ ร้านอาหาร

คู่มือแนวทางการจัดการน้ำมันและไขมันจากบ่อดักไขมัน สำหรับสถานนีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง

คู่มือการปฏิบัติงานรักษาความเรียบร้อย เทศบาลเมืองแสนสุข

หลักเกณฑ์การเร่ขายสินค้าบริเวณชายหาด

การจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในลักษณะแผนเดียว (One Plan)

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลเมืองแสนสุข

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ เทศบาลเมืองแสนสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ เทศบาลเมืองแสนสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลเมืองแสนสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลเมืองแสนสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2565

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2565

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

ประมวลคุณธรรมจริยธรรม ข้าราชการเทศบาลเมืองแสนสุข

ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น

ข้อมูลคะแนนการประเมิน LPA ของเทศบาลเมืองแสนสุข