เอกสารเผยแพร่ทั่วไป

บางแสนเมืองแสนสุข เที่ยวสนุกได้ทั้งปี

บางแสนเมืองแสนสุข

ครบเครื่องเรื่องเที่ยวบางแสน ปี 2553-2556

คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข

รายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เทศบาลเมืองแสนสุข

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองแสนสุข ปี 2561

รายงานการขออนุญาตก่อสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2562 (มกราคม-มิถุนายน)

Infographic ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2563 (ภาษาอังกฤษ)

Infographic ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2563 (ภาษาไทย)

รายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 2562

รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะของ อปท.

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2565

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2565

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

คู่มือ

คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ

ประมวลคุณธรรม จริยธรรม ของข้าราชการ เทศบาลเมืองแสนสุข พ.ศ.2560

แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพพนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข

คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

คู่มือผู้ประกอบการ ชายหาดฯ

คู่มือผู้สำหรับประชาชนเทศบาลเมืองแสนสุข

คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต

คู่มือการปฏิบัติงานรักษาความเรียบร้อย เทศบาลเมืองแสนสุข

หลักเกณฑ์การเร่ขายสินค้าบริเวณชายหาด

การจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในลักษณะแผนเดียว (One Plan)

แผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงาน

แผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงาน เทศบาลเมืองแสนสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สรุปการลดพลังงานเทศบาลเมืองแสนสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนังสือประมวลผลงาน

ประมวลผลงานเทศบาลเมืองแสนสุข ปี 2553-2556

ประมวลผลงานเทศบาลเมืองแสนสุข 2557-2560

ประมวลผลงานเทศบาลเมืองแสนสุข ปี 2561-2564

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566 - 2570 เทศบาลเมืองแสนสุข

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2561 - 2565 เทศบาลเมืองแสนสุข

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลเมืองแสนสุข

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ เทศบาลเมืองแสนสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลเมืองแสนสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ เทศบาลเมืองแสนสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลเมืองแสนสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)

ประมวลคุณธรรมจริยธรรม ข้าราชการ

แผนอัตรากำลังเทศบาลเมืองแสนสุข

นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2566

การดำเนินการนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 2566

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2566

แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566

แผนพัฒนาบุคคล 3 ปี พ.ศ.2564-2566

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศรับโอนย้ายพนักงานเทศบาลมาดำรงตำแหน่ง

การมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติราชการในกองการเจ้าหน้าที่

รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อมูลคะแนนการประเมิน LPA ของเทศบาลเมืองแสนสุข

คะแนนการประเมิน LPA ของเทศบาลเมืองแสนสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อมูลสถิติ

รายงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

จำนวนผู้ใช้บริการสนามกีฬาเทศบาลเมืองแสนสุขและห้องสมุดลานม้าน้ำหาดวอนนภา ประจำเดือนมีนาคม 2564

สถิติการให้บริการของงานเทศกิจ

ประเมินความพึงพอใจในการรับบริการ

สรุปผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

สรุปผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ครั้งที่ 1 ปี 2562 (มกราคม 2562 - มิถุนายน 2562)

สรุปผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ครั้งที่ 2 ปี 2562 (กรกฎาคม 2562 - ธันวาคม 2562)

สรุปผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ปี 2564

สรุปผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ กรกฎาคม 2565

สรุปผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ สิงหาคม 2565

สรุปผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ กันยายน 2565