เอกสารเผยแพร่ทั่วไป

บางแสนก้าวไกล จากวันวาน...ถึงวันนี้ ผลงานการพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข 2557-2560

บางแสนเมืองแสนสุข เที่ยวสนุกได้ทั้งปี

บางแสนเมืองแสนสุข

ครบเครื่องเรื่องเที่ยวบางแสน ปี 2553-2556

คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข

ผลงานการพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข ปี 2553-2556

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 เทศบาลเมืองแสนสุข

รายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เทศบาลเมืองแสนสุข

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองแสนสุข ปี 2561

รายงานการขออนุญาตก่อสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2562 (มกราคม-มิถุนายน)

Infographic ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2563 (ภาษาอังกฤษ)

Infographic ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2563 (ภาษาไทย)

รายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 2562

คู่มือ

คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ

ประมวลคุณธรรม จริยธรรม ของข้าราชการ เทศบาลเมืองแสนสุข พ.ศ.2560

แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพพนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข

คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

คู่มือผู้ประกอบการ ชายหาดฯ

คู่มือผู้สำหรับประชาชนเทศบาลเมืองแสนสุข

ขั้นตอนแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่

คู่มือการปฏิบัติงานรักษาความเรียบร้อย เทศบาลเมืองแสนสุข

หลักเกณฑ์การเร่ขายสินค้าบริเวณชายหาด

การจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในลักษณะแผนเดียว (One Plan)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2562

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)

แผนอัตรากำลังเทศบาลเมืองแสนสุข

แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2561-2563

แผนภูมิโครงสร้างแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2561-2563

กรอบอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563

แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี งบประมาณ พ.ศ.2561-2563

รายงานผลสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานประจำปี

ข้อมูลคะแนนการประเมิน LPA ของเทศบาลเมืองแสนสุข

คะแนนการประเมิน LPA ของเทศบาลเมืองแสนสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อมูลสถิติ

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

จำนวนผู้ใช้บริการสนามกีฬาเทศบาลเมืองแสนสุขและห้องสมุดลานม้าน้ำหาดวอนนภา ประจำเดือนมีนาคม 2564

สถิติการให้บริการของงานเทศกิจ

ประเมินความพึงพอใจในการรับบริการ

สรุปผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

สรุปผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ครั้งที่ 1 ปี 2562 (มกราคม 2562 - มิถุนายน 2562)

สรุปผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ครั้งที่ 2 ปี 2562 (กรกฎาคม 2562 - ธันวาคม 2562)