วิสัยทัศน์

เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

เมืองอัจฉริยะน่าอยู่ เศรษฐกิจมั่นคง

รักษาสมดุลด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน

ขับเคลื่อนเมืองด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ชุมชนสามัคคี ประชาชนมีสุขภาวะสมบูรณ์