กองช่างสุขาภิบาล

เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

หน้าที่รับผิดชอบ

  • ด้านกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

  • งานควบคุมและตรวจสอบการบำบัดน้ำเสีย

  • งานที่เกี่ยวกับการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

  • งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

     

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม


 

คู่มือการขอรับบริการ

การขอรับใบอนุญาตต่อเชื่อมท่อน้ำเสีย/น้ำทิ้ง

รายละเอียดขั้นตอนการขอใช้บริการ เอกสารที่ต้องนำมาประกอบคำร้อง และค่าธรรมเนียม

เอกสารรายงาน

การวิเคราะห์น้ำเสีย

ผลการทดสอบคุณภาพน้ำบริเวณโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำแสนสุขเหนือและแสนสุขใต้

การวิเคราะห์สารปรับปรุงดิน

ผลการตรวจวิเคราะห์สารปรับปรุงดินของศูนย์ปรับปรุงคุณภาพสิ่งปฏิกูล เทศบาลเมืองแสนสุข

ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย

รายงานประจำปี ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองแสนสุข

ศูนย์ปรับปรุงคุณภาพสิ่งปฏิกูล

รายงานประจำปี ศูนย์ปรับปรุงคุณภาพสิ่งปฏิกูล เทศบาลเมืองแสนสุข