กองช่างสุขาภิบาล มีหน้าที่ควบคุม ดูแล รับผิดชอบการปฏิบัติงาน
- ด้านกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
- งานควบคุมและตรวจสอบการบำบัดน้ำเสีย
- งานที่เกี่ยวกับการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

การขอรับใบอนุญาตต่อเชื่อมท่อน้ำเสีย/น้ำทิ้ง

ขออนุญาตต่อเชื่อมท่อน้ำเสีย

กรณีอาคารใหม่
- ยื่นคำร้องตามแบบ ข.1 ต่อเจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลเมืองแสนสุข ขออนุญาตต่อเชื่อมท่อน้ำเสีย

กรณีอาคารที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างแล้ว มีเอกสารที่ใช้ยื่น ดังนี้
- สำเนาบัตรประชาชน (เจ้าของแหล่งน้ำเสีย) 1 ชุด
- สำเนาทะเบียนบ้าน (เจ้าของแหล่งน้ำเสีย) 1 ชุด
- สำเนาใบเสร็จค่าน้ำประปา ย้อนหลัง 3 เดือน
- สำเนาหนังสือการจดทะเบียน วัตถุประสงค์(กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต) 1 ชุด
- สำเนาหนังสือแสดงว่าเป็นผู้ดำเนินการของนิติบุคคล(กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต) 1 ชุด
- แผนผังแสดงสถานที่และจุดต่อท่อเชื่อมน้ำเสียโดยสังเขป 1 ชุด ขออนุญาตต่อเชื่อมท่อน้ำทิ้ง
- สำเนาบัตรประชาชน (เจ้าของแหล่งน้ำเสีย) 1 ชุด
- สำเนาทะเบียนบ้าน (เจ้าของแหล่งน้ำเสีย) 1 ชุด
- รายการคำนวณระบบและประเภทของการบำบัดน้ำเสีย 1 ชุด
- หนังสือแสดงการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งจากสถาบันที่เชื่อถือได้หรือทางราชการรับรอง 1 ชุด
- หนังสือแดงความยินยอมและรับรองของผู้ออกแบบและนวณระบบบำบัดน้ำเสีย 1 ชุด
- สำเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผู้ออกแบบและคำนวณค่าบำบัดน้ำเสีย 1 ชุด
- แผนผังบริเวณแสดงตำแหน่งและแนวท่อระบายน้ำทิ้งและตำแหน่งจุดต่อเชื่อมน้ำทิ้ง 1 ชุด
- เอกสารอื่นๆ ที่ระบุตามคำร้องขอต่อเชื่อมท่อน้ำทิ้ง
* ระยะเวลาในการดำเนินการ ประมาณ 10 วัน

อัตราค่าธรรมเนียมในการต่อท่อเชื่อม

- ปริมาตรน้ำเสีย/น้ำทิ้ง ต่ำกว่า 20 ลูกบาศก์เมตร/เดือน อัตรา 100 บาท/จุด
- ปริมาตรน้ำเสีย/น้ำทิ้ง มากกว่า 20 ลูกบาศก์เมตร/เดือนแต่ไม่เกิน 100 ลูกบาศก์เมตร อัตรา 300 บาท/จุด
- ปริมาตรน้ำเสีย/น้ำทิ้ง มากกว่า 100 ลูกบาศก์เมตร/เดือน อัตรา 2,000 บาท/จุด

การวิเคราะห์น้ำเสีย

ผลการทดสอบคุณภาพน้ำ บริเวรณโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำแสนสุขเหนือ และแสนสุขใต้ 2558

ผลการวิเคราะห์น้ำเสียเข้าระบบและน้ำที่ผ่านการบำบัด เดือนสิงหาคม 2559

ผลการวิเคราะห์น้ำเสียเข้าระบบและน้ำที่ผ่านการบำบัด เดือนกันยายน 2559

ผลการทดสอบคุณภาพน้ำ บริเวรณโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำแสนสุขเหนือ และแสนสุขใต้ 2560

ผลการทดสอบคุณภาพน้ำ บริเวรณโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำแสนสุขเหนือ และแสนสุขใต้ 2561

ผลการทดสอบคุณภาพน้ำ บริเวรณโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำแสนสุขเหนือ และแสนสุขใต้ 2562

ผลการทดสอบคุณภาพน้ำ บริเวรณโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำแสนสุขเหนือ และแสนสุขใต้ 2563

ผลการทดสอบคุณภาพน้ำ บริเวรณโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำแสนสุขเหนือ และแสนสุขใต้ 2564


การวิเคราะห์สารปรับปรุงดิน

ผลการตรวจวิเคราะห์สารปรับปรุงดิน ประจำปี 2561

ผลการตรวจวิเคราะห์สารปรับปรุงดิน ประจำปี 2562

ผลการตรวจวิเคราะห์สารปรับปรุงดิน ประจำปี 2563

ผลการตรวจวิเคราะห์สารปรับปรุงดิน ประจำปี 2564


รายงานประจำปี ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย

รายงานผลปฏิบัติงานศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย ปีงบประมาณ 2562

รายงานผลปฏิบัติงานศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย ปีงบประมาณ 2563

รายงานผลปฏิบัติงานศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย ปีงบประมาณ 2564


รายงานประจำปี ศูนย์ปรับปรุงคุณภาพสิ่งปฏิกูล

รายงานผลปฏิบัติงานศูนย์ปรับปรุงคุณภาพสิ่งปฏิกูล ปีงบประมาณ 2561

รายงานผลปฏิบัติงานศูนย์ปรับปรุงคุณภาพสิ่งปฏิกูล ปีงบประมาณ 2562

รายงานผลปฏิบัติงานศูนย์ปรับปรุงคุณภาพสิ่งปฏิกูล ปีงบประมาณ 2563

รายงานผลปฏิบัติงานศูนย์ปรับปรุงคุณภาพสิ่งปฏิกูล ปีงบประมาณ 2564


เอกสารทั่วไป

เทศบัญญัติ เรื่อง การจัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสีย พ.ศ.2544

เทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2550

การเก็บค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอย

การกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองแสนสุข


บางแสนทะเลสวย ทุกคนช่วยจัดการน้ำเสีย

เทศบาลเมืองแสนสุข ช่องทางชำระค่าบำบัดน้ำเสีย

เทศบาลเมืองแสนสุข อัตราการเก็บค่าบำบัดน้ำเสีย

เทศบาลเมืองแสนสุข การกำจัดน้ำเสียจากครัวเรือน