ประชุมตามโครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ “ประชุมตามโครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2" วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข เพื่อถ่ายทอดความรู้และข่าวสารที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งรับฟังปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะของผู้นำชุมชน และติดตามผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของชุมชน