การประชุมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลเมืองแสนสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ “การประชุมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลเมืองแสนสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566" วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม1 ชั้น4 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข งานติดตามและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จัดการประชุมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลเมืองแสนสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566) เพื่อดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ