เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

อัตรากำลังเทศบาลเมืองแสนสุข
ข้อมูล  ณ  เมษายน 2562

หน่วยงาน พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง รวม
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
สำนักปลัดเทศบาล 10 13 4 1 53 3 84
กองวิชาการและแผนงาน 3 5 - 1 2 4 15
กองช่าง 10 6 5 - 96 5 122
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 2 12 4 2 49 51 120
กองช่างสุขาภิบาล 1 3 - - 40 8 52
กองการศึกษา 3 8 - - 15 9 35
กองสวัสดิการสังคม - 6 - - 1 4 11
กองคลัง 1 13 - 1 4 15 34
หน่วยงานตรวจสอบภายใน - 1 - - - - 1
รวมทั้งสิ้น 30 67 13 5 260 99 474

รวมพนักงานเทศบาล 97 คน ลูกจ้างประจำ 18 คน พนักงานจ้าง 359 คน รวมทั้งสิ้น 474 คน

หน่วยงาน พนักงานเทศบาล ประเภทตำแหน่ง
ชาย หญิง บริหารท้องถิ่น อำนวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป
สำนักปลัดเทศบาล 10 13 3 4 9 7
กองวิชาการและแผนงาน 3 5 - 1 6 1
กองช่าง 10 6 - 5 5 6
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 2 12 - 2 11 1
กองช่างสุขาภิบาล 1 3 - - 2 2
กองการศึกษา 3 8 - 1 8 2
กองสวัสดิการสังคม - 6 - 3 2 1
กองคลัง 1 13 - 5 4 5
หน่วยงานตรวจสอบภายใน - 1 - - 1 -
รวมทั้งสิ้น 30 67 3 21 47 25

รวมพนักงานเทศบาล 97 คน จำแนกตำแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่น 4 ประเภท

ตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น 3 คน ประเภทอำนวยการท้องถิ่น 21 คน

ประเภทวิชาการ 47 คน ประเภททั่วไป 25 คน