อัตรากำลังเทศบาลเมืองแสนสุข
ข้อมูล ณ เมษายน 2563

หน่วยงาน พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง รวม
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
สำนักปลัดเทศบาล 8 14 4 - 41 4 71
กองวิชาการและแผนงาน 3 7 - 1 2 3 16
กองช่าง 11 6 5 - 91 7 120
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 3 14 4 1 46 46 114
กองช่างสุขาภิบาล 2 4 - - 41 8 55
กองการศึกษา 3 8 - - 14 11 36
กองสวัสดิการสังคม - 6 - - 1 4 11
กองคลัง 4 15 - 1 3 16 39
หน่วยงานตรวจสอบภายใน - 1 - - - - 1
รวมทั้งสิ้น 34 75 13 3 239 99 463 

รวมพนักงานเทศบาล 109 คน ลูกจ้างประจำ 16 คน พนักงานจ้าง 338 คน รวมทั้งสิ้น 463 คน