เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

อัตรากำลังเทศบาลเมืองแสนสุข
ข้อมูล  ณ  เมษายน 2561

หน่วยงาน พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง รวม
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
สำนักปลัดเทศบาล 12 12 4 2 64 4 98
กองวิชาการและแผนงาน 4 7 - 1 2 3 17
กองช่าง 10 6 6 - 97 6 125
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 3 13 7 2 48 52 125
กองช่างสุขาภิบาล 3 4 - - 32 8 47
กองการศึกษา 3 4 - - 14 8 29
กองสวัสดิการสังคม - 6 - - 2 3 11
กองคลัง 1 13 - 1 4 16 35
หน่วยงานตรวจสอบภายใน - 1 - - - - 1
รวมทั้งสิ้น 36 66 17 6 263 100 488

รวมพนักงานเทศบาล 102 คน ลูกจ้างประจำ 23 คน พนักงานจ้าง 363 คน รวมทั้งสิ้น 488 คน

หน่วยงาน พนักงานเทศบาล ประเภทตำแหน่ง
ชาย หญิง บริหารท้องถิ่น อำนวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป
สำนักปลัดเทศบาล 12 12 2 4 11 7
กองวิชาการและแผนงาน 4 7 - 2 7 2
กองช่าง 10 6 - 4 7 5
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 3 13 - 3 11 2
กองช่างสุขาภิบาล 3 4 - 1 3 3
กองการศึกษา 3 4 - 1 4 2
กองสวัสดิการสังคม - 6 - 3 2 1
กองคลัง 1 13 - 4 4 6
หน่วยงานตรวจสอบภายใน - 1 - - 1 -
รวมทั้งสิ้น 36 66 2 22 50 28

รวมพนักงานเทศบาล 102 คน จำแนกตำแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่น 4 ประเภท

ตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น 2 คน ประเภทอำนวยการท้องถิ่น 22 คน

ประเภทวิชาการ 50 คน ประเภททั่วไป 28 คน