ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข ครั้งที่ 3/2566

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ “ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข ครั้งที่ 3/2566" วันที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น.  ณ ห้องประชุม1(อาคารหลังใหม่) เทศบาลเมืองแสนสุข นำโดยนายไพศาล สีนาคล้วน ปลัดเทศบาลเมืองแสนสุขเป็นประธานคณะกรรมการฯพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2560 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2566 และแก้ไข ครั้งที่ 3/2566 เพื่อให้การบริหารการพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้สูงสุด โดยมีวาระการประชุมดังนี้

- รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566

- ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล

- ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566

- ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2566

- ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

- จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566