ภาพกิจกรรม ประจำปี 2566

โครงการสัปดาห์แสนสุขสะอาด  ครั้งที่ 2/2567

โครงการสัปดาห์แสนสุขสะอาด ครั้งที่ 2/2567

ประชุมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ

ประชุมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ

ประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567

ประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567

การประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567

การประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567

BANGSAEN HEALTH FESTIVAL 2024

BANGSAEN HEALTH FESTIVAL 2024

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนฯ

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนฯ

งานวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลเมืองแสนสุข ประจำปี 2567

งานวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลเมืองแสนสุข ประจำปี 2567

โครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

โครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

โครงการครอบครัวไทย ห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2567

โครงการครอบครัวไทย ห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2567

การประชุมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลเมืองแสนสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การประชุมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลเมืองแสนสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566

ประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566

งานเสวนา อยู่ดี ในแสนสุข

งานเสวนา อยู่ดี ในแสนสุข

ประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับเมือง ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566 และประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข

ประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับเมือง ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566 และประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข

ประชุมผู้ประกอบการชายหาดสาธารณะเทศบาลเมืองแสนสุข

ประชุมผู้ประกอบการชายหาดสาธารณะเทศบาลเมืองแสนสุข

ประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่2 ประจำปี พ.ศ.2566

ประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่2 ประจำปี พ.ศ.2566

ประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566

ประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566

โครงการสูงวัยทรงตัวปลอดภัยห่างไกลการล้มด้วยการเต้นลีลาศ ประจำปี 2566

โครงการสูงวัยทรงตัวปลอดภัยห่างไกลการล้มด้วยการเต้นลีลาศ ประจำปี 2566

ประชุมตามโครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของผู้นำชุมชน

ประชุมตามโครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของผู้นำชุมชน

ประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับเมือง ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566

ประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับเมือง ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566

โครงการป้องกันนักดื่มนักสูบหน้าใหม่ ห่างไกลแอลกอฮอล์และยาสูบ

โครงการป้องกันนักดื่มนักสูบหน้าใหม่ ห่างไกลแอลกอฮอล์และยาสูบ

จัดโครงการจัดระเบียบผู้ประกอบการค้าในที่หรือทางสาธารณะแบบบูรณาการ ประจำปี 2566

จัดโครงการจัดระเบียบผู้ประกอบการค้าในที่หรือทางสาธารณะแบบบูรณาการ ประจำปี 2566

โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ

โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข ครั้งที่ 3/2566

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข ครั้งที่ 3/2566

โครงการส่งเสริม ฟื้นฟู และพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้พิการทางด้านกายภาพบำบัด ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการส่งเสริม ฟื้นฟู และพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้พิการทางด้านกายภาพบำบัด ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการรักษ์ดวงตาคืนโสตสดใสเพื่อคนทุกวัยของเมืองแสนสุข ครั้งที่ 9

โครงการรักษ์ดวงตาคืนโสตสดใสเพื่อคนทุกวัยของเมืองแสนสุข ครั้งที่ 9

กิจกรรมพิธีมอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมกิจกรรมธาราบำบัดสำหรับผู้สูงอายุฯ

กิจกรรมพิธีมอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมกิจกรรมธาราบำบัดสำหรับผู้สูงอายุฯ

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศุกยภาพการขับรถยนต์และการบำรุงรักษารถยนต์

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศุกยภาพการขับรถยนต์และการบำรุงรักษารถยนต์

ประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566

ประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566

โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนฯ

โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนฯ

โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสตรี

โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสตรี

โครงการหน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น บริการประชาชนชายหาดบางแสน เทศบาลเมืองแสนสุข ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการหน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น บริการประชาชนชายหาดบางแสน เทศบาลเมืองแสนสุข ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการสูงวัยทรงตัวปลอดภัยห่างไกลการล้มด้วยการเต้นลีลาศ ประจำปี 2566

โครงการสูงวัยทรงตัวปลอดภัยห่างไกลการล้มด้วยการเต้นลีลาศ ประจำปี 2566

การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง/ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข

การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง/ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข

โครงการสัปดาห์แสนสุขสะอาด (Saensuk Cleaning Week) ครั้งที่ 2/2566

โครงการสัปดาห์แสนสุขสะอาด (Saensuk Cleaning Week) ครั้งที่ 2/2566

ประเพณีก่อพระทรายวันไหลบางแสน ประจำปี พ.ศ. 2566

ประเพณีก่อพระทรายวันไหลบางแสน ประจำปี พ.ศ. 2566

การประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 3/2566

การประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 3/2566

กิจกรรมอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการด้านแพทย์แผนไทย

กิจกรรมอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการด้านแพทย์แผนไทย

ประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566

ประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566

ประชุมตามโครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2

ประชุมตามโครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2

ประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566

ประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566

Bangsaen Siam Powerboat 2023

Bangsaen Siam Powerboat 2023

โครงการติดตามและเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพอนามัย จากการปฏิบัติงานของศูนย์กําจัดขยะมูลฝอย

โครงการติดตามและเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพอนามัย จากการปฏิบัติงานของศูนย์กําจัดขยะมูลฝอย

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ประจำปี 2566

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ประจำปี 2566

การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง และจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข ครั้งที่ 1/2566

การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง และจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข ครั้งที่ 1/2566

พิธีปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนสัมพันธ์ (ต้านยาเสพติด)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

พิธีปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนสัมพันธ์ (ต้านยาเสพติด)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โครงการรักษ์ดวงตา คืนโสตสดใส เพื่อคนทุกวัยของเมืองแสนสุข

โครงการรักษ์ดวงตา คืนโสตสดใส เพื่อคนทุกวัยของเมืองแสนสุข" ครั้งที่ 8

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566

BangsaenCoundown2023

BangsaenCoundown2023