แผนพัฒนาท้องถิ่น

  • เอกสาร/รายงาน
  • แผนพัฒนาท้องถิ่น

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
​ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570

แผนเปลี่ยนแปลง​

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2566

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2566

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2566

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567

แผนเพิ่มเติม

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567

แผนแก้ไข

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 แก้ไข ครั้งที่ 1

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 แก้ไข ครั้งที่ 1/2566

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 แก้ไข ครั้งที่ 2/2566

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 แก้ไข ครั้งที่ 3/2566

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 แก้ไข ครั้งที่ 4/2566

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 แก้ไข ครั้งที่ 5/2566

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 แก้ไข ครั้งที่ 6/2566

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Master Plan)

แผนแม่บทเมืองอัจฉริยะเทศบาลเมืองแสนสุข พ.ศ. 2565 - 2570

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2561 - 2563

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565

แผนเปลี่ยนแปลง​

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 8

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 9

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 10

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 11

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 12

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 13

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 14

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 15

แผนเพิ่มเติม

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 6

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 7

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 8

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 9

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 10

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 11

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 12

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 13

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 14

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 15

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 16

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 17

แผนแก้ไข

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 แก้ไข ครั้งที่ 1

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 แก้ไข ครั้งที่ 2

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 แก้ไข ครั้งที่ 3

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 แก้ไข ครั้งที่ 4

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 แก้ไข ครั้งที่ 5

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 แก้ไข ครั้งที่ 6

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 แก้ไข ครั้งที่ 7

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 แก้ไข ครั้งที่ 8

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 แก้ไข ครั้งที่ 9

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 แก้ไข ครั้งที่ 10

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 แก้ไข ครั้งที่ 11

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564

แผนเพิ่มเติมหรือแผนเปลี่ยนแปลง

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 7

แผนเพิ่มเติม

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 8

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 9

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 10

แผนเปลี่ยนแปลง

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 8

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 9

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 10

แผนแก้ไข

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 แก้ไข ฉบับที่ 1

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 แก้ไข ฉบับที่ 2

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 แก้ไข ฉบับที่ 3

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 แก้ไข ฉบับที่ 4

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 แก้ไข ฉบับที่ 5

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 แก้ไข ฉบับที่ 6

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 แก้ไข ฉบับที่ 7

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562

แผนเพิ่มเติมหรือแผนเปลี่ยนแปลง

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 7

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 8

แผนแก้ไข

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 แก้ไข ฉบับที่ 1

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 แก้ไข ฉบับที่ 2

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 แก้ไข ฉบับที่ 3

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 แก้ไข ฉบับที่ 4

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 - 2560

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 - 2560

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557 - 2559

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557 - 2559

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556 - 2558

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556 - 2558

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555 - 2557

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555 - 2557

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2554 - 2556

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2554 - 2556

โครงสร้างเทศบาล ปี 2553

แผนที่เทศบาลแสนสุข ปี 2553

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2553 - 2555

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2553-2555

โครงสร้างเทศบาล

แผนที่เทศบาลปัจจุบัน

แผนที่แสดงแนวเขตถนนและเชื่อมถนนสายต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2552 - 2554

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2552 - 2554 ส่วนที่ 1

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2552 - 2554 ส่วนที่ 2

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2551 - 2553

แผนพัฒนามสามปี พ.ศ. 2551-2553 ส่วนที่ 1

แผนพัฒนามสามปี พ.ศ. 2551-2553 ส่วนที่ 2

แผนยุทธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลเมืองแสนสุข (พ.ศ.2558 - 2562) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลเมืองแสนสุข (พ.ศ.2558 - 2562)

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลเมืองแสนสุข (พ.ศ.2553 - 2557)