ประกาศเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565-มีนาคม 2566)


เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565

งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 แบบประชาสัมพันธ์

เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564

งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 แบบประชาสัมพันธ์

เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563

งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 แบบประชาสัมพันธ์

เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 แบบประชาสัมพันธ์

เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 แบบประชาสัมพันธ์

เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 แบบประชาสัมพันธ์ เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560

งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 แบบประชาสัมพันธ์

เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 แบบประชาสัมพันธ์ เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2558

เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2557

เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2555

เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2554

เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2553