โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ประจำปี 2566

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ “โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ประจำปี 2566  นำโดยนายณรงค์ไชย คุณปลื้มนายกเทศมนตรี ด้วยเทศบาลเมืองแสนสุข  โดยจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์พาหะนำโรค โดยประยุกต์ใช้นวัตกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีรายละเอียดโครงการดังนี้

- ทำแบบประเมินการฝึกอบรม ชมนิทรรศการเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

- กิจกรรมการบรรยายความรู้ โดย ผศ.ดร.โกวิท สุวรรณหงส์ รองคณบดีบริการวิชาการและนวัตกรรม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

- ชีววิทยาและนิเวศวิทยาของยุง

- โรคติดต่อที่เกิดจากสัตว์พาหะนำโรค การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์พาหะนำโรค

- กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ ดังนี้

กลุ่มที่ 1 ผลิตภัณฑ์เปลือกหอยกำจัดลูกน้ำยุงลาย สูตร 1 , ผลิตภัณฑ์เม็ดฟู่กำจัดลูกน้ำยุงลาย สูตร 1

กลุ่มที่ 2 ผลิตภัณฑ์กระถางต้นไม้ไล่ยุง , ผลิตภัณฑ์ธูปหอมสมุนไพรไล่ยุง

กลุ่มที่ 3 ผลิตภัณฑ์สเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุง , ผลิตภัณฑ์โลชั่นกันยุง

กลุ่มที่ 4 ผลิตภัณฑ์แชมพูกำจัดเห็บหมัด , เทียนหอมไล่ยุง

กลุ่มที่ 5  ผลิตภัณฑ์เปลือกหอยกำจัดลูกน้ำยุงลาย สูตร 2 , ผลิตภัณฑ์เม็ดฟู่กำจัดลูกน้ำยุงลาย สูตร 2