กองการศึกษา

เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

หน้าที่รับผิดชอบ

กองการศึกษา เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

กองการศึกษา เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

มีหน้าที่ควบคุม ดูแล รับผิดชอบการปฏิบัติงานด้าน

     - งานบริหารและพัฒนาด้านการศึกษา

     - งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

     - งานกิจกรรมด้านนันทนาการและการกีฬา

     - งานการศึกษานอกโรงเรียน และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เอกสารประชาสัมพันธ์กองการศึกษา

ระเบียบการประกวดก่อพระทรายวันไหลบางแสน ปี 2565

รายละเอียดเงินรางวัลโครงการวันไหล ปี 2565