กองการศึกษา เทศบาลเมืองแสนสุข

กองการศึกษา เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี มีหน้าที่ควบคุม ดูแล รับผิดชอบการปฏิบัติงานด้าน
     - งานบริหารและพัฒนาด้านการศึกษา
     - งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
     - งานกิจกรรมด้านนันทนาการและการกีฬา
     - งานการศึกษานอกโรงเรียน และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

อัตราค่าใช้บริการและสมัครสมาชิกอาคารออกกำลังกายเทศบาลเมืองแสนสุข

 

ประเภทสมาชิก

(ประชาชนภายในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข)

ค่าสมัครรายปี

(บาท)

ค่าบริการ/ครั้ง

(บาท)

หมายเหตุ

นักเรียน นักศึกษาในเขต

500

20

กรณีเป็น

สมาชิกรายปี

ประชาชนทั่วไปในเขต

700

20

 

ประเภทสมาชิก

(ประชาชนนอกเขตเทศบาลเมืองแสนสุข)

ค่าสมัครรายปี

(บาท)

ค่าบริการ/ครั้ง

(บาท)

หมายเหตุ

นักเรียน นักศึกษานอกเขต

1,000

30

กรณีเป็น

สมาชิกรายปี

ประชาชนทั่วไปนอกเขต

1,400

30

 

ประเภทบุคคลทั่วไป

(ไม่เป็นสมาชิก)

ค่าสมัครรายปี

(บาท)

ค่าบริการ/ครั้ง

(บาท)

หมายเหตุ

ประชาชนทั่วไป

-

50

กรณี

ไม่เป็นสมาชิก

ชาวต่างชาติ

-

100

ประชาชน อายุ 60 ปี ขึ้นไป

(ยกเว้นชาวต่างชาติ)

-

ไม่เสียค่าบริการ

ผู้มีบัตรประจำตัวคนพิการ

-

ไม่เสียค่าบริการ

 

วันและเวลาเปิดให้บริการ

วันอังคาร - วันอาทิตย์

รอบเช้า เวลา 06.30 – 10.30 น.

 รอบเย็น เวลา 15.30 – 20.30 น.

ปิดให้บริการทุกวันจันทร์

เอกสารในการสมัครสมาชิกอาคารออกกำลังกายเทศบาลเมืองแสนสุข

 

 1. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 4. สำเนาบัตรนักเรียนหรือบัตรนักศึกษา (กรณีผู้ประสงค์สมัครสมาชิกประเภทนักเรียนและนักศึกษา) จำนวน 1 ฉบับ

 

หมายเหตุ ท่านใดมีความประสงค์สมัครสมาชิกอาคารออกกำลังกายเทศบาลเมืองแสนสุข ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่เจ้าหน้าที่ประจำอาคารออกกำลังกาย


อัตราค่าใช้บริการและสมัครสมาชิกสระว่ายน้ำเทศบาลเมืองแสนสุข (สระขนาด 50 เมตร)

 

ประเภทสมาชิก

 

ค่าสมัครรายปี

(บาท)

ค่าบริการ/ครั้ง

(บาท)

หมายเหตุ

นักเรียน

(อายุต่ำกว่า 15 ปี)

200

20

กรณีเป็น

สมาชิกรายปี

นักเรียน นักศึกษา

(อายุเกิน 15 ปี)

300

30

ประชาชนทั่วไป

500

50

ครูสอนว่ายน้ำ

800

80

 

ประเภทบุคคลทั่วไป

(ไม่เป็นสมาชิก)

ค่าสมัครรายปี

(บาท)

ค่าบริการ/ครั้ง

(บาท)

หมายเหตุ

นักเรียน นักศึกษา

ประชาชนทั่วไป

-

80

กรณี

ไม่เป็นสมาชิก

 

วันและเวลาเปิดให้บริการ

วันอังคาร – วันพฤหัสบดี

เวลา 13.00 – 19.00 น.

วันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

เวลา 09.00 – 19.00 น.

ปิดให้บริการทุกวันศุกร์

เอกสารในการสมัครสมาชิกสระว่ายน้ำเทศบาลเมืองแสนสุข (สระขนาด 50 เมตร)

 

 1. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 4. สำเนาบัตรนักเรียนหรือบัตรนักศึกษา (กรณีผู้ประสงค์สมัครสมาชิกประเภทนักเรียนและนักศึกษา) จำนวน 1 ฉบับ
 5. เอกสาร/หลักฐานการอบรมเป็นครูสอนว่าย หรือหนังสือรับรองประสบการณ์สอนว่ายน้ำ (กรณีผู้ประสงค์สมัครสมาชิกประเภทครูสอนว่ายน้ำ) จำนวน 1 ฉบับ
 6. ผู้ประสงค์สมัครเป็นสมาชิกทุกประเภท จะต้องเตรียมความพร้อมสำหรับทำการทดสอบการว่ายน้ำระยะอย่างน้อย 25 เมตร ในวันสมัครสมาชิก

 

หมายเหตุ ท่านใดมีความประสงค์สมัครสมาชิกสระว่ายน้ำเทศบาลเมืองแสนสุข (สระขนาด 50 เมตร) ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่เจ้าหน้าที่ประจำสระว่ายน้ำ


อัตราค่าใช้บริการและสมัครสมาชิก

สระว่ายน้ำเทศบาลเมืองแสนสุข (สระขนาด 25 เมตร)

 

ประเภทสมาชิก

 

ค่าสมัครรายปี

(บาท)

ค่าบริการ/ครั้ง

(บาท)

หมายเหตุ

นักเรียน นักศึกษา

(อายุไม่เกิน 18 ปี)

50

10

กรณีเป็น

สมาชิกรายปี

ประชาชนทั่วไป

(อายุไม่เกิน 18 ปี)

150

10

ประชาชนทั่วไป

(อายุ 18 ปีขึ้นไป)

200

20

 

ประเภทบุคคลทั่วไป

(ไม่เป็นสมาชิก)

ค่าสมัครรายปี

(บาท)

ค่าบริการ/ครั้ง

(บาท)

หมายเหตุ

นักเรียน นักศึกษา

(อายุไม่เกิน 18 ปี)

-

20

กรณี

ไม่เป็นสมาชิก

ประชาชนทั่วไป

(อายุไม่เกิน 18 ปี)

-

20

ประชาชนทั่วไป

(อายุ 18 ปีขึ้นไป)

-

40

 

วันและเวลาเปิดให้บริการ

วันอังคาร - วันอาทิตย์

เวลา 10.00 – 19.00 น.

ปิดให้บริการทุกวันจันทร์

เอกสารในการสมัครสมาชิกสระว่ายน้ำเทศบาลเมืองแสนสุข (สระขนาด 25 เมตร)

 

 1. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 4. สำเนาบัตรนักเรียนหรือบัตรนักศึกษา (กรณีผู้ประสงค์สมัครสมาชิกประเภทนักเรียนและนักศึกษา) จำนวน 1 ฉบับ

 

หมายเหตุ ท่านใดมีความประสงค์สมัครสมาชิกสระว่ายน้ำเทศบาลเมืองแสนสุข (สระขนาด 25 เมตร) ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่เจ้าหน้าที่ประจำสระว่ายน้ำ


เอกสารประชาสัมพันธ์กองการศึกษา

ระเบียบการประกวดก่อพระทรายวันไหลบางแสน ปี 2565
รายละเอียดเงินรางวัลโครงการวันไหล ปี 2565