กองการศึกษา เทศบาลเมืองแสนสุข

กองการศึกษา เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี มีหน้าที่ควบคุม ดูแล รับผิดชอบการปฏิบัติงานด้าน
     - งานบริหารและพัฒนาด้านการศึกษา
     - งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
     - งานกิจกรรมด้านนันทนาการและการกีฬา
     - งานการศึกษานอกโรงเรียน และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย