การประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 3/2566

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ “การประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 3/2566" วันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข นำโดย นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข พร้อมด้วยรองนายกฯทั้ง3ท่าน  นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข เพื่อมอบนโยบาย ปรึกษาหารือข้อราชการและติดตามผลการปฏิบัติงานแต่ละกองงาน พร้อมเน้นย้ำในที่ประชุมเรื่อง การปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตราฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 


1. การปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส


- การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


- การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ


- การนำนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติ


- การปรับปรุง/ทบทวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


- กำหนดมาตรการเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และการทุจริตประพฤติมิชอบ


- การแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจนารมณ์ต้านทุจริตของ ผู้บริหารและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


2. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 


เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน และภารกิจอื่น เป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และ ป้องกันการรับสินบน เทศบาลเมืองแสนสุข จึงกำหนดมาตรการ ป้องกันให้หรือรับสินบน เพื่อให้บุคลากรภายในเทศบาลเมืองแสนสุข ถือปฏิบัติดังนี้ 


- ห้ามใช้ตำแหน่งหน้าที่หาผลประโยชน์ให้ตนเอง ครอบครัว หรือพวกพ้อง 


- ห้ามรับผลประโยชน์อย่างใดจากการปฏิบัติหน้าที่นั้น 


- ห้ามใช้ตำแหน่งหน้าที่ เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง 


- ห้ามนำเจ้าหน้าที่หรือทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว 


- ห้ามนำข้อมูลลับหรือข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือบุคคลอื่น 


- ให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ กำกับ ติดตาม ควบคุม พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด หากพบว่า  มีพฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยงกับการให้หรือรับสินบนให้มีการตักเตือน เพื่อป้องกันเหตุ ที่จะเกิดขึ้น