จัดโครงการจัดระเบียบผู้ประกอบการค้าในที่หรือทางสาธารณะแบบบูรณาการ ประจำปี 2566

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ “โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ " วันที่ 20 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น.  ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองแสนสุข นำโดยนายณรงค์ชัย คุณปลื้มนายกเทศมนตรีฯ เพื่อให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร กฎระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับการประกอบการค้า และเพื่อสอบถามปัญหาในการประกอบกิจการพร้อมทั้งร่วมกันแก้ไขปัญหาร่วมกับผู้บริหารเทศบาลเมืองแสนสุขและผู้ประกอบการค้าแบบบูรณาการเน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และมีการมอบบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จากบริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด by SCGP