รายชื่อคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองแสนสุข

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข 23 มีนาคม 2557 - ปัจจุบัน
นายสวัสดิ์ หอมปลื้ม รองนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข 2 พฤษภาคม 2557 - ปัจจุบัน
นายวรชาติ ศักดิ์วราสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข 2 พฤษภาคม 2557 - ปัจจุบัน
นายกิตติไชย คุณปลื้ม รองนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข 2 พฤษภาคม 2557 - ปัจจุบัน

รายชื่อที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานายกเทศมนตรี

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
นายชัยยศ ปรีหะจินดา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 2 พฤษภาคม 2557 - ปัจจุบัน
นายอุดมกฤษ มิ่งเจริญพร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 2 พฤษภาคม 2557 - ปัจจุบัน
นายศวง เหมะเกตุ เลขานายกเทศมนตรี 2 พฤษภาคม 2557 - ปัจจุบัน

ประธานสภาเทศบาลเมืองแสนสุข

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
นายพรมมาศ ยิ้มลมัย ประธานสภาเทศบาลเมืองแสนสุข

คณะผู้บริหาร เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

คณะผู้บริหาร เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

คณะผู้บริหาร เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

คณะผู้บริหาร เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

คณะผู้บริหาร เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี