รายชื่อคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองแสนสุข

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข 23 มีนาคม 2557 - 31 มกราคม 2564
นายสวัสดิ์ หอมปลื้ม รองนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข 2 พฤษภาคม 2557 - 31 มกราคม 2564
นายวรชาติ ศักดิ์วราสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข 2 พฤษภาคม 2557 - 31 มกราคม 2564
นายกิตติไชย คุณปลื้ม รองนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข 2 พฤษภาคม 2557 - 31 มกราคม 2564

รายชื่อที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานายกเทศมนตรี

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
นายชัยยศ ปรีหะจินดา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 2 พฤษภาคม 2557 - 31 มกราคม 2564
นายอุดมกฤษ มิ่งเจริญพร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 2 พฤษภาคม 2557 - 31 มกราคม 2564
นายศวง เหมะเกตุ เลขานายกเทศมนตรี 2 พฤษภาคม 2557 - 31 มกราคม 2564

ประธานสภาเทศบาลเมืองแสนสุข

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
พรมมาศ ยิ้มลมัย ประธานสภาเทศบาลเมืองแสนสุข 2 พฤษภาคม 2557 - 31 มกราคม 2564

คณะผู้บริหาร เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

คณะผู้บริหาร เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

คณะผู้บริหาร เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

คณะผู้บริหาร เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

คณะผู้บริหาร เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี