ผู้บริหาร

   นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม  นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข
   นายสวัสดิ์ หอมปลื้ม  รองนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข
   นายวรชาติ ศักดิ์วราสวัสดิ์  รองนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข
   นายนิธิ ประเสริฐวิทย์  รองนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข
   นายกมลนัทธ์ เจนวาณิชยานนท์  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข
   นายชัยยศ ปรีหะจินดา  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข
  นางอัจฉรา เจริญผล  เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแสนสุข

   นายกิตติไชย คุณปลื้ม  ประธานสภาเทศบาลเมืองแสนสุข  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
   นายเล็ก ทองระอา  รองประธานสภาเทศบาลเมืองแสนสุข  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
   นายไพศาล สีนาคล้วน  เลขานุการสภาเทศบาลเมืองแสนสุข  ปลัดเทศบาลเมืองแสนสุข
   นางกรณ์ภัสสร รอรั้ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  
   นายพัลลภ ยุจิเสรี  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  
   นายสุภาพ พร้อมมูล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  
   นายวิรัตน์ เกิดอยู่  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  
   นายยุทธนา รอรั้ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  
   นายมนตรี ยิ้มลมัย  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  
   นายชวลิต วงศ์ศิริ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  
   นายอุดมกฤษ มิ่งเจริญพร  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  
   นายธานินทร์ เรืองสุขศรี  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  
   นางสมพิศ สดใส  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  
   นายเนื่อง เปรมเจริญ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3  
   นายธนิก ปิ่นทอง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3  
   นายวีระ พิพัฒน์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3  
   นายเฉลียว เอมโอช  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3  
   นายทอม สวยสม  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3  
   นายอำนาจ สังข์สุวรรณ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3  

หัวหน้าส่วนราชการ

   นายไพศาล สีนาคล้วน  ปลัดเทศบาลเมืองแสนสุข
   นายสิทธิโชค อริยะกุล  รองปลัดเทศบาลเมืองแสนสุข
   นางสาวธัญญธร ทุมมาตัน  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
   นายเสรี ศรีวิเชียร  ผู้อำนวยการกองช่าง
   ว่าที่ร้อยตรี อลงกรณ์ กลิ่นสุคนธ์  ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
   นางอาภรณ์ แหวนเพ็ชร  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
   นายมานะ กมลธเนศ  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
   นายสุนทร เพิ่มพูล  ผู้จัดการสถานธนานุบาล
     ผู้อำนวยการกองการศึกษา
     ผู้อำนวยการกองคลัง
     ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล

หมายเลขโทรศัพท์ผู้บริหาร

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่
นายไพศาล สีนาคล้วน ปลัดเทศบาลเมืองแสนสุข 038-385363  
นายสิทธิโชค อริยะกุล รองปลัดเทศบาลเมืองแสนสุข 038-193500-2 ต่อ 314   
นางสาวธัญญธร ทุมมาตัน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 038-193520  
นายเสรี ศรีวิเชียร ผู้อำนวยการกองช่าง 038-193509 ต่อ 210 081-949-9284
ว่าที่ร้อยตรี อลงกรณ์ กลิ่นสุคนธ์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 038-193503  
นางอาภรณ์ แหวนเพ็ชร ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 038-193582 081-762-5206
นายมานะ กมลธเนศ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 038-193512 086-377-3447
นายสุนทร เพิ่มพูล ผู้จัดการสถานธนานุบาล 038-387041-2