โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนฯ

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ “โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1" วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น.  ณ สำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข(อาคารใหม่) ชั้น4 นำโดย นายณรงค์ไชย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข ภายในงานมีการบรรยายในหัวข้อ"ความเป็นมาและแนวคิดการแปรรูปวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในชุมชนตาม BCG Model" โดย ผศ.ดร.โกวิท สุวรรณหงษ์

- แบ่งกลุ่มกิจกรรม จำนวน 5 กลุ่ม เพื่อฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อการแปรรูปวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามหลักการ BCG Model โดยวิทยากรจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

กลุ่มที่ 1 การแปรรูปวัสดุไม่ใช้แล้วจากสายรัดกล่อง

กลุ่มที่ 2 การแปรรูปวัสดุไม่ใช้แล้วจากเศษหนังสัตว์

กลุ่มที่ 3 การแปรรูปวัสดุไม่ใช้แล้วจากกากกาแฟ

กลุ่มที่ 4 การแปรรูปวัสดุไม่ใช้แล้วจากน้ำมันพืชใช้แล้ว

กลุ่มที่ 5 การแปรรูปวัสดุไม่ใช้แล้วจากกระดูกสัตว์