โครงการอบรมและศึกษาดูงาน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2566

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ “โครงการอบรมและศึกษาดูงาน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2566”  ณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์สำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข งานส่งเสริมสุขภาพ ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแสนสุข จัดการอบรมและศึกษาดูงาน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการพัฒนศักยภาพ พัฒนาความคิด สามารถนำเอาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไป โยมีกำหนดจัดศึกษาดูงานในวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ณ จังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมทั้งบรรยายในหัวข้อดังต่อไปนี้

- ศาสนาในชีวิตประจำวัน วิทยากรโดย อาจารย์สำราญ แสนยศ อดีตอาจารย์ผู้บรรยายพิเศษ ประจำมหามกุฎราชวิทยาลัย

- ชี้แจงรายละเอียดในการศึกษาดูงาน

วิทยากรโดย นางสาวสุธาสินี เทศประสิทธิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ