กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

หน้าที่รับผิดชอบ

มีหน้าที่ควบคุม ดูแล รับผิดชอบการปฏิบัติงาน

- ด้านการวิเคราะห์นโยบายและแผน

- งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่วิชาการ

- งานระบบสารสนเทศและการสื่อสาร

- งานงบประมาณ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม