ประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ “ประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566" วันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม1 ชั้น4 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข