โครงการครอบครัวไทย ห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2567

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ “โครงการครอบครัวไทย ห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2567" วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566 เวลา 08.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข นำโดยนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ

กิจกรรมการอบรมเชิงบรรยายและปฏิบัติการ การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมสร้างความยั่งยืนและลงมือป้องกันแก้ไข ปัญหายาเสะติดในชุมชน การบำบัดฟื้นฟูโดยมีส่วนร่วมของชุมชน แก่ผู้นำชุมชน คณะกรรมการชุมชนและประชาชนในชุมชน

- วิทยากรบรรยายความรู้เรื่องประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.2564 ความรู้กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยวิทยากรคุณนววรรณ ศิริพรหมรังสี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

- แบ่งกลุ่มเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ โดยทีมวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

กลุ่มที่ 1 ขั้นตอนการประเมินคัดกรองเบื้องต้น ผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดสารเสพติดในชุมชน เพื่อเข้าสู่กระบวนการบำบัดยาเสพติด

กลุ่มที่ 2 ขั้นตอนกระบวนการช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้บำบัดสารเสพติดเพื่อป้องกันความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นในชุมชน

กลุ่มที่ 3 การสร้างแรงจูงใจในการช่วยเหลือผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดสารเสพติด เพื่อเข้าสู่กระบวนการบำบัดยาเสพติด และกระบวนการจัดทำ TO BE NUMBER ONE ในชุมชน

กลุ่มที่ 4 กระบวนการให้คำปรึกษาเบื้องต้นแก่ผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดสารเสพติด ภาวะโรคสมองติดยา และวิธีหลีกเลี่ยงป้องกันภาวะการเสพซ้ำ (Relapse Prevention)