กฏหมายและระเบียบ

  • กฏหมายและระเบียบ

พระราชบัญญัติ/ระเบียบกระทรวง

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552

พระราชบัญญัติเทศบาล ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561

กฎกระทรวง กำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2566

เทศบัญญัติเทศบาลเมืองแสนสุข

เทศบัญญัติเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ พ.ศ. 2562

เทศบัญญัติเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

เทศบัญญัติเทศบาลเมืองแสนสุข การจัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสีย พ.ศ.2544

เทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2550

เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2566

เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2566

เทศบัญญัติ เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2566

เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการตลาด พ.ศ. 2566

เทศบัญญัติ เรื่อง สุสานและฌาปณสถาน พ.ศ. 2566

เทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2566

เทศบัญญัติ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2566

เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.2565

เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2542

เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2565

ระเบียบการจำหน่ายสินค้าและบริการบริเวณชายหาดบางแสน

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง ระเบียบการจำหน่านสินค้าและบริการชายหาดสาธารณะ เทศบาลเมืองแสนสุข

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง กฎระเบียบและข้อปฏิบัติสำหรับผู้ให้บริการนวดแผนไทย

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง กฎระเบียบและข้อปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการแผงริมทางเดินหินแกรนิต

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง กฎระเบียบและข้อปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการแผงลอยขายเสื้อผ้า

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง กฎระเบียบและข้อปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการแผงลอยขายอาหารสวนหย่อมแหลมแท่นและบริเวณหน้าซอย 1 ถนนบางแสนสาย 1

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง กฎระเบียบและข้อปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการแผงลอยอาหาร

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง กฎระเบียบและข้อปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการให้เช่าเก้าอี้ชายหาด

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง กฎระเบียบและข้อปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการล้อเลื่อนทุกประเภท

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง กฎระเบียบและข้อปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการให้เช่าจักรยาน จักรยานไฟฟ้า จักรยานยนต์

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เช่ารถจักรยาน รถจักรยานไฟฟ้า รถจักรยานยนต์ บริเวณชายหาดสาธารณะ เทศบาลเมืองแสนสุข

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง กฎระเบียบและข้อปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการเรือสกูสเตอร์ เรืออ่าง จักรยานน้ำ

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง กฎระเบียบและข้อปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการให้เช่าห่วงยาง

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง กฎระเบียบและข้อปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการขายไก่ย่าง