พระราชบัญญัติ/ระเบียบกระทรวง

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552

พระราชบัญญัติเทศบาล ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561

เทศบัญญัติเทศบาลเมืองแสนสุข

เทศบัญญัติเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ พ.ศ. 2562

เทศบัญญัติเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

เทศบัญญัติเทศบาลเมืองแสนสุข การจัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสีย พ.ศ.2544

เทศบัญญัติ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2538

เทศบัญญัติ เรื่อง ควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2538

เทศบัญญัติ เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2538

เทศบัญญัติ เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2538

เทศบัญญัติ เรื่อง สุสานและฌาปณสถาน พ.ศ. 2546

เทศบัญญัติ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2538

ระเบียบการจำหน่านสินค้าและบริการบริเวณชายหาดบางแสน

คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการความคุมโรคเทศบาลเมืองแสนสุข ที่ 1/2563 เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากเชื่อไวรัสโคโรนา 2019

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง ระเบียบการจำหน่านสินค้าและบริการชายหาดสาธารณะ เทศบาลเมืองแสนสุข

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง ระเบียบการจำหน่านสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ตลาดหนองมน ถนนสันติเกษม เทศบาลเมืองแสนสุข

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง กฎระเบียบและข้อปฏิบัติสำหรับผู้ให้บริการนวดแผนไทย

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง กฎระเบียบและข้อปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการแผงริมทางเดินหินแกรนิต

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง กฎระเบียบและข้อปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการแผงลอยขายเสื้อผ้า

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง กฎระเบียบและข้อปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการแผงลอยขายอาหารสวนหย่อมแหลมแท่นและบริเวณหน้าซอย 1 ถนนบางแสนสาย 1

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง กฎระเบียบและข้อปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการแผงลอยอาหาร

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง กฎระเบียบและข้อปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการให้เช่าเก้าอี้ชายหาด

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง กฎระเบียบและข้อปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการให้เช่าจักรยาน

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง กฎระเบียบและข้อปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการให้เช่าห่วงยาง

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง กฎระเบียบและข้อปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการขายไก่ย่าง

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง กฎระเบียบและข้อปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการล้อเลื่อนขายของเบ็ดเตล็ด


ศูนย์ยุติธรรมชุมชน

ประชาสัมพันธ์ศูนย์ยุติธรรมชุมชน 2562


กฎหมายอื่นๆ

สรุปข้อกฎหมายควบคุมการเผาในที่โล่ง