เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

แผนที่แสดงแนวเขตถนน และเชื่อมถนนเส้นต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี

สัญลักษณ์ เทศบาลเมืองแสนสุข logo

ดาวน์โหลด : แผนที่ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี

แผนที่ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข จำนวน 26 ชุมชน

เขต 1 ชื่อประธานชุมชน ตารางเมตร ไร่
1. ชุมชนมณีแก้ว นางสาวรัชต์ชนิศา  ทวีโชติธิติพร 1,218,534 761.58
2. ชุมชนดอนบน นายสายัณห์        ทองระอา 543,559 339.72
3. ชุมชนบางแสนทาวเวอร์ นางวชิราวดี        เตชะจินดารัตน์ 249,333 155.83
4. ชุมชนตาลล้อม1 นางสาวไสว        ถนอมใจ 763,548 477.22
5. ชุมชนตาลล้อม2 นางกัลยา          บริบูรณ์ 665,855 416.16
6. ชุมชนบ้านเหมือง นายสมพงษ์        ตรีพัฒนกุล 806,639 504.15
7. ชุมชนพัฒนา2 นายอำพล         เนตรดี 845,237 528.27
8. ชุมชนดอนนารา นายโผน           ทุ่มสัง 518,205 323.88
เขต 2 ชื่อประธานชุมชน ตารางเมตร ไร่
9. ชุมชนวัดกลางดอน นางผ่องศรี        ขาวเหลือง 232,937 145.59
10. ชุมชนแสนสุข นายสง่า           เชี่ยวชาญ 150,525 94.08
11. ชุมชนตลาดหนองมน นางสาววรรณา   ชลิตตาภรณ์ 67,231 42.02
12. ชุมชนมาบมะยม นางสังวร          เหมือนใจ 248,330 155.21
13. ชุมชนท้ายตลาด พ.อ.ท.หญิงพัฒนา  ไทยานันท์ 267,237 167.02
14. ชุมชนร่วมใจพัฒนา นายนิติ           ชนะสงคราม 506,782 316.74
15. ชุมชนบางแสนบน นายพยนต์        กล่อมประเสริฐ 1,648,364 1,030.23
16. ชุมชนหาดวอนนภา นางสมทรง        แสงจันทร์ 2,480,032 1,550.02
เขต 3 ชื่อประธานชุมชน ตารางเมตร ไร่
17. ชุมชนบางเป้ง นายสุนทร        สิริภัคนันท์ 1,858,184 1,161.37
18. ชุมชนหน้ามอ นายไพรเวช      ขาวเหลือง 323,462 202.16
19. ชุมชนโชคดี นางนันทิยา      แก้วไกรศร
(รองประธานรักษาการแทน)
63,368 39.61
20. ชุมชนสมใจนึก นายวิระ         พิพัฒน์ 338,193 211.37
21. ชุมชนหน้าเทศบาล นายอรรณพ     กิจดี 247,468 154.67
22. ชุมชนวัดแสนสุข นายไพฑูรย์      สุขีชล 2,459,560 1,537.23
23. ชุมชนมุขแสนเจริญ1 นายวิฑูรย์       ปิตะธารา 300,483 187.80
24. ชุมชนุมุขแสนเจริญ2 นางไพเราะ      ตัญกาญจน์ 318,613 199.13
25. ชุมชนเขาสามมุข นางอรัญญา     รอดสบาย 1,004,715 627.95
26. ชุมชนบ้านแหลมแท่น นายชมภู        ศรีศฤงฆาร 1,069,750 668.59
รวม   ตารางเมตร ไร่
26 ชุมชน   19,196,144
11,997.60

ข้อมูล ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2559