เทศบาลเมืองแสนสุข

ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี

ภาพกิจกรรม ประจำปี 2564

ประชุมประชาคมเมืองระดับท้องถิ่น และ ประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง และจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข ครั้งที่ 2/2565

ประชุมประชาคมเมืองระดับท้องถิ่น และ ประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง และจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข ครั้งที่ 2/2565

อ่านเพิ่มเติม
จัดประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565

จัดประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565

อ่านเพิ่มเติม
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

อ่านเพิ่มเติม
การจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วม (Participatory budgeting) ระดับท้องถิ่น

การจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วม (Participatory budgeting) ระดับท้องถิ่น

อ่านเพิ่มเติม
โครงการสัปดาห์แสนสุขสะอาด (Saensuk Cleaning Week) ครั้งที่ 1/2565

โครงการสัปดาห์แสนสุขสะอาด (Saensuk Cleaning Week) ครั้งที่ 1/2565

อ่านเพิ่มเติม
งานวันไหลบางแสน65

งานวันไหลบางแสน65

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมทำความสะอาดพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดบางแสนล่าง

กิจกรรมทำความสะอาดพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดบางแสนล่าง

อ่านเพิ่มเติม
ภาพการเลือกคณะกรรมการชุมชน ชุมชนเขต2

ภาพการเลือกคณะกรรมการชุมชน ชุมชนเขต2

อ่านเพิ่มเติม
งานเทศกาลท่องเที่ยววิถีพาย SUP FUN FESTIVAL 2022

งานเทศกาลท่องเที่ยววิถีพาย SUP FUN FESTIVAL 2022

อ่านเพิ่มเติม
ภาพการเลือกคณะกรรมการชุมชน ชุมชนเขต1

ภาพการเลือกคณะกรรมการชุมชน ชุมชนเขต1

อ่านเพิ่มเติม
โครงการครอบครัวไทย ห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการครอบครัวไทย ห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2565

อ่านเพิ่มเติม
โครงการจัดทำแนวคิดในการสร้างอัตลักษณ์ เพื่อการพัฒนาและส่งเสริมการค้าของตลาดหนองมน

โครงการจัดทำแนวคิดในการสร้างอัตลักษณ์ เพื่อการพัฒนาและส่งเสริมการค้าของตลาดหนองมน

อ่านเพิ่มเติม
การยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)

การยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)

อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมทาสีทางม้าลายถนนบางแสนสาย 1 (เลียบชายหาดบางแสน)

กิจกรรมทาสีทางม้าลายถนนบางแสนสาย 1 (เลียบชายหาดบางแสน)

อ่านเพิ่มเติม
ภาพบรรยากาศการประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. 2565

ภาพบรรยากาศการประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. 2565

อ่านเพิ่มเติม
โครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยปฐมพยาบาลและการแพทย์ฉุกเฉิน

โครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยปฐมพยาบาลและการแพทย์ฉุกเฉิน

อ่านเพิ่มเติม
ภาพประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุขครั้งที่ 1/2565

ภาพประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุขครั้งที่ 1/2565

อ่านเพิ่มเติม
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข ครั้งที่1/2565

การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข ครั้งที่1/2565

อ่านเพิ่มเติม
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1

โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1

อ่านเพิ่มเติม
การประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564

การประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข ครั้งที่ 2/2564

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข ครั้งที่ 2/2564

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ฯ

ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ฯ

อ่านเพิ่มเติม
จัดประชุมโครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของผู้นำชุมชนฯ

จัดประชุมโครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของผู้นำชุมชนฯ

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ 5/2564

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ 5/2564

อ่านเพิ่มเติม
ประมวลภาพ การฝึกอบรมภายใต้โครงการจัดตั้งสถานีจัดการขยะชุมชนฯ

ประมวลภาพ การฝึกอบรมภายใต้โครงการจัดตั้งสถานีจัดการขยะชุมชนฯ

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาฯ

ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาฯ

อ่านเพิ่มเติม
การประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแนวทางการพัฒนาตลาดหนองมน

การประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแนวทางการพัฒนาตลาดหนองมน

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้า

ประชุมจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้า

อ่านเพิ่มเติม
จับฉลากเปลี่ยนล็อกเก้าอี้ชายหาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

จับฉลากเปลี่ยนล็อกเก้าอี้ชายหาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

อ่านเพิ่มเติม
พิธีมอบเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564

พิธีมอบเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุขครั้งที่ 4/2564

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุขครั้งที่ 4/2564

อ่านเพิ่มเติม
การฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มเข็มที่1

การฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มเข็มที่1

อ่านเพิ่มเติม
การประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)

การประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)

อ่านเพิ่มเติม
การฉีดวัคซีนซิโนแวคเข็มที่1

การฉีดวัคซีนซิโนแวคเข็มที่1

อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมโครงการเทคนิคการแพทย์จิตอาสา ครั้งที่2

กิจกรรมโครงการเทคนิคการแพทย์จิตอาสา ครั้งที่2

อ่านเพิ่มเติม
การประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564

การประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564

อ่านเพิ่มเติม
การฉีดวัคซีนให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง

การฉีดวัคซีนให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง

อ่านเพิ่มเติม
ภาพการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ 3/2564

ภาพการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ 3/2564

อ่านเพิ่มเติม
ประมวลภาพบรรยากาศการให้บริการฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม (SINOPHARM)

ประมวลภาพบรรยากาศการให้บริการฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม (SINOPHARM)

อ่านเพิ่มเติม
การประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมครั้งที่12

การประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมครั้งที่12

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564

ประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564

อ่านเพิ่มเติม
การประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564

การประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการท่าเทียบเรือแหลมแท่นฯ

ประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการท่าเทียบเรือแหลมแท่นฯ

อ่านเพิ่มเติม
การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข

การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข ครั้งที่ 2/2564

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข ครั้งที่ 2/2564

อ่านเพิ่มเติม
การประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ประจำปี พ.ศ. 2564

การประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ประจำปี พ.ศ. 2564

อ่านเพิ่มเติม
“มีแล้วแบ่งปัน”

“มีแล้วแบ่งปัน”

อ่านเพิ่มเติม
การประชุมหารือเกี่ยวกับสถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอยฯ

การประชุมหารือเกี่ยวกับสถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอยฯ

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นอำเภอเมืองชลบุรี ครั้งที่ 2 / 2564

ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นอำเภอเมืองชลบุรี ครั้งที่ 2 / 2564

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564

ประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564

อ่านเพิ่มเติม
การประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุขครั้งแรก

การประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุขครั้งแรก

อ่านเพิ่มเติม
โครงการสัปดาห์แสนสุขสะอาด

โครงการสัปดาห์แสนสุขสะอาด

อ่านเพิ่มเติม
การประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฎิบัติการควบคุมโรค เทศบาลเมืองแสนสุข (ศปก.ทม.แสนสุข)

การประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฎิบัติการควบคุมโรค เทศบาลเมืองแสนสุข (ศปก.ทม.แสนสุข)

อ่านเพิ่มเติม
PEA THE POWER PLAYGROUND

PEA THE POWER PLAYGROUND

อ่านเพิ่มเติม
การเดินรณรงค์เลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลฯ

การเดินรณรงค์เลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลฯ

อ่านเพิ่มเติม
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อฯ

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อฯ

อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการขยะให้แก่ชุมชนและประชาชน ครั้งที่2

กิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการขยะให้แก่ชุมชนและประชาชน ครั้งที่2

อ่านเพิ่มเติม
การรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแสนสุขและนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข

การรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแสนสุขและนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข ครั้งที่ 1/2564

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข ครั้งที่ 1/2564

อ่านเพิ่มเติม