ภาพกิจกรรม

ประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566

ประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566

งานเสวนา อยู่ดี ในแสนสุข

งานเสวนา อยู่ดี ในแสนสุข

ประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับเมือง ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566 และประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข

ประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับเมือง ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566 และประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข

ประชุมผู้ประกอบการชายหาดสาธารณะเทศบาลเมืองแสนสุข

ประชุมผู้ประกอบการชายหาดสาธารณะเทศบาลเมืองแสนสุข

ประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่2 ประจำปี พ.ศ.2566

ประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่2 ประจำปี พ.ศ.2566

ประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566

ประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566

โครงการสูงวัยทรงตัวปลอดภัยห่างไกลการล้มด้วยการเต้นลีลาศ ประจำปี 2566

โครงการสูงวัยทรงตัวปลอดภัยห่างไกลการล้มด้วยการเต้นลีลาศ ประจำปี 2566

ประชุมตามโครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของผู้นำชุมชน

ประชุมตามโครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของผู้นำชุมชน

ประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับเมือง ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566

ประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับเมือง ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566

จัดโครงการจัดระเบียบผู้ประกอบการค้าในที่หรือทางสาธารณะแบบบูรณาการ ประจำปี 2566

จัดโครงการจัดระเบียบผู้ประกอบการค้าในที่หรือทางสาธารณะแบบบูรณาการ ประจำปี 2566

โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ

โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข ครั้งที่ 3/2566

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข ครั้งที่ 3/2566

โครงการส่งเสริม ฟื้นฟู และพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้พิการทางด้านกายภาพบำบัด ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการส่งเสริม ฟื้นฟู และพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้พิการทางด้านกายภาพบำบัด ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการรักษ์ดวงตาคืนโสตสดใสเพื่อคนทุกวัยของเมืองแสนสุข ครั้งที่ 9

โครงการรักษ์ดวงตาคืนโสตสดใสเพื่อคนทุกวัยของเมืองแสนสุข ครั้งที่ 9

กิจกรรมพิธีมอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมกิจกรรมธาราบำบัดสำหรับผู้สูงอายุฯ

กิจกรรมพิธีมอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมกิจกรรมธาราบำบัดสำหรับผู้สูงอายุฯ

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศุกยภาพการขับรถยนต์และการบำรุงรักษารถยนต์

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศุกยภาพการขับรถยนต์และการบำรุงรักษารถยนต์

ประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566

ประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566

โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนฯ

โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนฯ

โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสตรี

โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสตรี

โครงการหน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น บริการประชาชนชายหาดบางแสน เทศบาลเมืองแสนสุข ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการหน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น บริการประชาชนชายหาดบางแสน เทศบาลเมืองแสนสุข ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการสูงวัยทรงตัวปลอดภัยห่างไกลการล้มด้วยการเต้นลีลาศ ประจำปี 2566

โครงการสูงวัยทรงตัวปลอดภัยห่างไกลการล้มด้วยการเต้นลีลาศ ประจำปี 2566

การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง/ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข

การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง/ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข

โครงการสัปดาห์แสนสุขสะอาด (Saensuk Cleaning Week) ครั้งที่ 2/2566

โครงการสัปดาห์แสนสุขสะอาด (Saensuk Cleaning Week) ครั้งที่ 2/2566

ประเพณีก่อพระทรายวันไหลบางแสน ประจำปี พ.ศ. 2566

ประเพณีก่อพระทรายวันไหลบางแสน ประจำปี พ.ศ. 2566

การประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 3/2566

การประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 3/2566

กิจกรรมอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการด้านแพทย์แผนไทย

กิจกรรมอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการด้านแพทย์แผนไทย

ประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566

ประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566

ประชุมตามโครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2

ประชุมตามโครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2

ประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566

ประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566

Bangsaen Siam Powerboat 2023

Bangsaen Siam Powerboat 2023

โครงการติดตามและเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพอนามัย จากการปฏิบัติงานของศูนย์กําจัดขยะมูลฝอย

โครงการติดตามและเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพอนามัย จากการปฏิบัติงานของศูนย์กําจัดขยะมูลฝอย

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ประจำปี 2566

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ประจำปี 2566

การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง และจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข ครั้งที่ 1/2566

การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง และจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข ครั้งที่ 1/2566

พิธีปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนสัมพันธ์ (ต้านยาเสพติด)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

พิธีปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนสัมพันธ์ (ต้านยาเสพติด)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โครงการรักษ์ดวงตา คืนโสตสดใส เพื่อคนทุกวัยของเมืองแสนสุข

โครงการรักษ์ดวงตา คืนโสตสดใส เพื่อคนทุกวัยของเมืองแสนสุข" ครั้งที่ 8

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566

BangsaenCoundown2023

BangsaenCoundown2023

โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของผู้นำชุมชน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของผู้นำชุมชน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการอบรมและศึกษาดูงาน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2566

โครงการอบรมและศึกษาดูงาน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2566

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข ครั้งที่ 2/2565

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข ครั้งที่ 2/2565

Bangsaen 21 The Finest Running Event Ever 2022

Bangsaen 21 The Finest Running Event Ever 2022

โครงการสัปดาห์แสนสุขสะอาด ครั้งที่ 1/2566

โครงการสัปดาห์แสนสุขสะอาด ครั้งที่ 1/2566

การประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุขสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี พ.ศ. 2565

การประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุขสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี พ.ศ. 2565

โครงการครอบครัวไทย ห่างไกลยาเสพติด

โครงการครอบครัวไทย ห่างไกลยาเสพติด

การการเลือกกรรมการชุมชนมาบมะยม (ประธานชุมชน)

การการเลือกกรรมการชุมชนมาบมะยม (ประธานชุมชน)

ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง

ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง

การประชุมจับฉลากเปลี่ยนล็อกเก้าอี้ชายหาดบางแสนล็อกที่ 1-84

การประชุมจับฉลากเปลี่ยนล็อกเก้าอี้ชายหาดบางแสนล็อกที่ 1-84

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ 4/2565

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ 4/2565

โครงการอบรมเสริมสร้างการเรียนรู้และความเข้าใจฯ

โครงการอบรมเสริมสร้างการเรียนรู้และความเข้าใจฯ

Bangsaen10 The Inspiration to The World Experience

Bangsaen10 The Inspiration to The World Experience

การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข ครั้งที่ 1/2565

การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข ครั้งที่ 1/2565

การยกระดับการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อเมืองสุขภาพดีในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

การยกระดับการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อเมืองสุขภาพดีในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

การประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุขสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่2 ประจําปี พ.ศ. 2565

การประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุขสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่2 ประจําปี พ.ศ. 2565

เติมแรงใจไปกับนายกตุ้ย

เติมแรงใจไปกับนายกตุ้ย

การประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุขสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี พ.ศ. 2565

การประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุขสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี พ.ศ. 2565

โครงการสัปดาห์แสนสุขสะอาด ครั้งที่ 2/2565

โครงการสัปดาห์แสนสุขสะอาด ครั้งที่ 2/2565

โครงการเทศกาลศิลปะบางแสน 2565

โครงการเทศกาลศิลปะบางแสน 2565

ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง ครั้งที่ 2/2565

ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง ครั้งที่ 2/2565

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565