ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข ครั้งที่ 2/2565

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ “ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข ครั้งที่ 2/2565”  ณ ห้องประชุม1 ชั้น4 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข กองยุทธศาสตร์และงบประมาณจัดการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข ครั้งที่ 2/2565