กองช่าง เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

กองช่าง ทำหน้าที่รับผิดชอบและให้บริการ
     - การขออนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน ดัดแปลงอาคาร
     - การขออนุญาตขุดดิน ถมดิน
     - การขออนุญาตเชื่อมทาง ท่อระบายน้ำ
     - การตรวจสอบและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ตัดต้นไม้
     - รับร้องเรียนเกี่ยวกับถนนเสียหาย และดูแลสวนสาธารณะและสวนหย่อม

ประเภทอาคารที่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบอาคาร
     ตามที่ได้มีพ.ร.บ.ควบคุมอาคารพ.ศ.2522มาตรา 32ทวิ ได้กำหนดประเภทอาคารต่างๆที่เจ้าของอาคารต้องจัดให้มีการตรวจสอบอาคาร ดังนี้
     1. อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ
     2. อาคารชุมนุมคน
     3. อาคารตามที่กำหนดในกฎกระทรวง พ.ศ. 2548
              3.1 โรงมหรสพ
              3.2 โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมที่มีจำนวนห้องพักตั้งแต่แปดสิบห้องขึ้นไป
              3.3 สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสภาพบริการที่มีพื้นที่ตั้งแต่สองร้อยตารางเมตรขึ้นไป
              3.4 อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดหรืออาคารอยู่อาศัยรวมที่มีพื้นที่ตั้งแต่สองพันตารางเมตรขึ้นไป
              3.5 ป้ายหรือสิ่งปลูกสร้างสำหรับติดหรือตั้งป้ายที่สูงจากพื้นดินตั้งแต่สิบห้าเมตรขึ้นไป หรือป้ายที่ติด หรือตั้งบนหลังคา
                    หรือดาดฟ้าของอาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่มีพื้นที่ตั้งแต่ห้าพันตารางเมตรขึ้นไป
              3.6 ป้ายหรือสิ่งปลูกสร้างสำหรับติดหรือตั้งป้ายที่สูงจากพื้นดินตั้งแต่สิบห้าเมตรขึ้นไป

     การดำเนินการ เป็นอาคารที่ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จหรือได้รับใบรับรอง ตามมาตรา 32 ไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ซึ่งต้องเสนอรายงานผลการตรวจสอบอาคารดังกล่าว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น ภายในระยะเวลาที่กำหนดในกฎกระทรวง พ.ศ. 2548 (ภายในธันวาคม ปี พ.ศ. 2550 และภายในธันวาคมของทุกปี) เพื่อเป็นการชี้แจงให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสารดังกล่าว

     บทลงโทษ มาตรา 65 ทวิ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 32 ทวิ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือนหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ นอกจากต้องระวางโทษตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ไม่ปฏิบัติตามมาตรา 32 ทวิ ยังต้องระวางโทษปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทจนกว่าจะได้ปฎิบัติให้ถูกต้อง

เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร
     1. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด
     2. สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด
     3. สำเนาโฉนดที่ดิน 2 ชุด
     4. แบบก่อสร้าง 5 ชุด (ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง)
     5. เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี เช่น
              - หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารในที่ดิน/ให้ปลูกสร้างอาคารชิดเขตหรือใช้ผนัง อาคารร่วมกัน
              - หนังสือรับรองวิศวกร/สถาปนิก
              - หนังสือควบคุมงานก่อสร้างของวิศวกร/สถาปนิก
              - รายการคำนวณ
              - รายการก่อสร้าง
              - หนังสือรับรองการควบคุมงานก่อสร้าง(กรณีอาคารชั้นเดียวหรือ2 ชั้น)
              - สำเนาโฉนดที่ดินข้างเคียง
              - สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของที่ดินข้างเคียง
     หมายเหตุ
             - ระยะเวลาในการดำเนินงาน ประมาณ 19 วัน
             - ใบอนุญาต ฯ มีอายุ 1 ปี (365 วัน)

อัตราค่าธรรมเนียม
     1. อาคาร 1-2 ชั้น ตรม.ละ 0.50 บาท
     2. อาคาร 3 ชั้น ตรม.ละ 2.00 บาท
     3. อาคาร 4 ชั้น ขึ้นไป ตรม.ละ 4.00 บาท
     4. อาคารที่มีพื้นที่รับน้ำหนักบรรทุกชั้นใดชั้นหนึ่งเกิน 500 กก./ม2 ตรม.ละ 4.00 บาท
     5. อาคารจอดรถทางเข้า-ออก ตรม.ละ 0.50 บาท
     6. พื้นที่ป้าย ตรม.ละ 4.00 บาท
     7. อาคารประเภทที่วัดความยาว เมตรละ 1.00 บาท เป็นต้นไป