ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2567

ขอเชิญทําหมันสุนัข แมว ตามโครงการป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนแบบบูรณาการ(ทำหมันฟรี) ประจําปีงบประมาณ 2567

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข รายงาน รายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2567

การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง กรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นของอปท. ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นขึ้นไป)

การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง ประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง ใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะสิ้นอายุ ปีงบประมาณ 2567

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข รายงาน รายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2567

ประกาศสภาเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567

รายงานผลการอบรมสุขาภิบาลอาหาร ในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข 2567

การปฏิบัติงานล้างทำความสะอาดสถานที่สาธารณะ ประจำเดือนพฤษภาคม 2567

ขอปิดให้บริการสาธารณะด้านกีฬาและนันทนาการชั่วคราว ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2567

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการแจ้งการประเมินและจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2567

รายงานผลการตรวจสารปนเปื้อนในอาหารบริเวณชายหาดสาธารณะ ปี 2567

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข ไม่หยุดประกอบการค้าวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567

ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ครั้งที่ 4 ประจำเดือนเมษายน 2567

รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคภายในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข รายงาน รายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2567

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง

ประกาศผลการคัดเลือกคนดีศรีแสนสุข ประจำปี 2567

รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 67

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2(เดือนม.ค. 67 - มี.ค. 67)

กำหนดการกิจกรรมต่าง ๆ งานประเพณีก่อพระทรายวันไหลบางแสน ประจำปี พ.ศ.2567

รายงานสรุปผลการอบรมตามโครงการบางแสนปลอดโฟม ประจำปีงบประมาณ 2567

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง การขายทอดตลาด วัสดุคงเหลือจากการรื้ออาคาร

ปิดให้บริการสาธารณะด้านกีฬาและนันทนาการเทศบาลเมืองแสนสุขชั่วคราว ระหว่างวันที่ 23 – 31 มีนาคม 2567

ประชาสัมพันธ์คู่มือการปฏิบัติงานในภารกิจตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข รายงาน รายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ2567

อัตราค่าปรับการทำบัตรประชาชนใหม่ กรณีบัตรประชาชนเดิมหมดอายุ

การประกวดก่อพระทรายวันไหลบางแสน 2567

รัฐบาลขอความร่วมมือส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ประชาชนสวมใส่เสื้อเหลืองตราสัญลักษณ์ฯ ทุกวันจันทร์โดยพร้อมเพรียง

เทศบาลเมืองแสนสุขเปิดรับสมัครวิ่ง Bangsaen 10

ประกาศสภาเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ประชาสัมพันธ์กองช่างเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง ดำเนินการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดิน

ประชาสัมพันธ์สายด่วน 1441 ให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาภัยออนไลน์ แบบ One Stop Service ตลอด 24 ชั่วโมง

ขอความร่วมมือผู้ประกอบการรักษาและทำความสะอาดบริเวณชายหาดบางแสนล่างล็อก1-41

เทศบาลเมืองแสนสุข ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นคนดีศรีแสนสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

โครงการครอบครัวไทย ห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2567

ประชาสัมพันธ์การปิดการจราจรการแข่งขันไตรกีฬา Amazing Thailand ironman 70.3 Bangsaen 2024

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข รายงาน รายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนมกราคม 2567

รับสมัครผู้เข้าร่วมฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2567

กำหนดการออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2567

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2567

“ซาเล้งเดลิเวอรี่” เดือนกุมภาพันธ์ 2567

งานเทศกาลของคนรักกาแฟ Bangsaen Koff Fest

ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี เรื่อง กำหนดพื้นที่ดำเนินการสำรวจข้อมูลเพื่อปรับราคาประเมินห้องชุด

ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองแสนสุข อัพเดตตารางกิจกรรมประจำปี 2567

ประกาศแจ้งย้ายศูนย์บริการนักท่องเที่ยวชายหาดบางแสนชั่วคราว