โครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ “โครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567" วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข นำโดยนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ

กองสวัสดิการสังคม ดำเนินโครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาขีดความสามารถของแต่ละชุมชน ในการจัดการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกระบวนการแผนชุมชน และขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น โดยการส่งเสริมให้มีการทบทวนและจัดทำแผนชุมชน และนำแผนชุมชนไปสู่กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ด้วยความร่วมมือกับภาคีการพัฒนาอื่นๆ กลุ่มเป้าหมายคณะกรรมการชุมชน จำนวน 225 คน และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 25 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 250 คน