ประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับเมือง ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ “ประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับเมือง ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566 และประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข " วันที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น.  ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองแสนสุข นำโดยนายณรงชัย คุณปลื้มนายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยรองนายฯทั้ง2ท่าน ดำเนินการภายใต้หลักประชารัฐ ที่ประชาชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับผลประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ มีความสุจริต โปร่งใส ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพ และร่วมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2566 รวมถึงเพื่อรับฟังปัญหาความต้องการ ตอบข้อซักถามของประชาชน และขอรับฟังความคิดเห็นการจัดทำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวงเวียนบางแสน ซึ่งประชาชนยังสามารถติดตาม หรือเสนอความคิดเห็นผ่านเพจ Facebook เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี