งานเสวนา อยู่ดี ในแสนสุข

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ "งานเสวนา อยู่ดี ในแสนสุข" วันที่ 12 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมปลาดาว ศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองแสนสุข ได้มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งได้รับทุนวิจัยในเรื่องการพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ทางด้านการออกแบบเพื่อทุกคน ของเทศบาลเมืองแสนสุข หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาพื้นที่ (บพท.) ภายใต้กรอบการวิจัยการยกระดับและขับเคลื่อนเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City) จึงกำหนดจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และกระบวนการถ่ายทอดความรู้ทางด้านการออกแบบเพื่อทุกคนในรูปแบบการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้นำในชุมชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการพัฒนาต่อยอด สร้างนิเวศการเรียนรู้ของการพัฒนาเมือง พัฒนาชุมชน ในเรื่องการออกแบบที่อยู่อาศัย สิ่งแวดล้อมและพื้นที่สาธารณะอื่นๆ ในชุมชนเทศบาลเมืองแสนสุข