การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง และจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข ครั้งที่ 1/2566

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ “การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง และจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข ครั้งที่ 1/2566  นำโดยมีนายณรงค์ไชย คุณปลื้มนายกเทศมนตรี ด้วยเทศบาลเมืองแสนสุข จะดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กําหนดให้การจัดทํา ทบทวน หรือเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ผ่านกระบวนการ ประชาคมท้องถิ่น เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการนี้ ผ่านระบบ Google Meet