สถิติจำนวนประชากร เทศบาลเมืองแสนสุข ปี พ.ศ. 2543 – 2564

ปี พ.ศ.

ชาย(คน)

หญิง(คน)

รวม

บ้าน(หลัง)

ครัวเรือน

ประชากร

เพิ่มขึ้น/(ลดลง) คน

เพิ่มขึ้น / (ลดลง) %

2543

18,403

20,906

39,309

17,934

6,931

-4,106

-9.46

2544

18,677

20,193

38,870

17,985

7,215

-439

-1.12

2545

19,510

21,026

40,536

18,420

7,617

1,666

4.29

2546

19,696

21,850

41,546

18,940

7,832

1,010

2.49

2547

19,886

22,588

42,474

19,626

8,083

928

2.23

2548

19,729

23,261

42,990

20,640

8,333

516

1.21

2549

19,751

23,691

43,442

21,532

8,623

452

1.05

2550

19,859

23,385

43,244

22,284

8,729

-198

-0.46

2551

20,078

24,288

44,366

23,286

8,907

1,122

2.59

2552

19,929

24,383

44,312

23,925

9,128

-54

-0.12

2553

19,773

24,067

43,840

24,691

9,354

-472

-1.07

2554

19,725

23,597

43,322

26,068

9,517

-518

-1.18

2555

19,917

23,387

43,304

28,057

9,904

-18

-0.04

2556

20,169

23,288

43,457

29,295

10,184

153

0.35

2557

20,813

24,329

45,142

31,922

10,641

1,685

3.88

2558

21,199

24,864

46,063

35,251

11,041

921

2.04

2559

21,373

24,929

46,302

36,266

11,310

239

0.52

2560

21,508

24,917

46,425

36,867

11,514

123

0.27

2561

21,565

24,787

46,352

37,098

11,646

-73

-0.16

2562

21,824

24,834

46,658

37,278

12,070

306

0.66

2563

21,585

24,546

46,131

37,588

12,312

-527

-1.13

2564

21,601

24,569

46,170

37,640

12,363

39

0.08 (เมษายน 2564)

- ความหนาแน่นของประชากร 2,277.98 คน/ตร.กม. (พื้นที่ 20.268 ตารางกิโลเมตร)

ที่มา : งานทะเบียนราษฎร เทศบาลเมืองแสนสุข ประชากรเดือนเมษายน 2564

จำนวนบ้าน (หลังคาเรือน) ปี 2564 (เดือนเมษายน 2564)

เขตการปกครอง

เทศบาลเมืองแสนสุข

ชาย

หญิง

รวม

จำนวนบ้าน

(หลังคาเรือน)

ครัวเรือน

(เจ้าบ้าน)

ตำบลแสนสุข

17,841

20,362

38,203

33,959

10,387

ตำบลเหมือง (บางส่วน)

 3,347

3,720

 7,067

 3,292

1,733

ตำบลห้วยกะปิ (บางส่วน)

   413

 487

   900

  389

 243

รวมทั้งสิ้น

21,601

24,569

46,170

37,640

12,363

ขนาดครัวเรือนเฉลี่ย 4 คน / ครัวเรือน

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ปี 2555-2564 (เดือนเมษายน 2564)

ประเภท

ชาย

หญิง

รวม

เพิ่มขึ้น / ลดลง %

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2555

14,706

18,384

33,090

-

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2556

14,986

18,289

33,275

0.56

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2557

15,550

19,257

34,807

4.60

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2558

15,906

19,794

35,700

2.57

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2559

16,126

19,880

36,006

0.86

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2560

16,302

19,945

36,247

0.67

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2561

16,362

19,870

36,232

-0.04

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2562

16,541

19,815

36,356

0.34

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2563

16,607

19,935

36,542

0.51

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2564

16,629

19,968

36,597

0.15

 

ประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข ปี 2564 (เดือนเมษายน 2564) แบ่งเป็น

ประเภท

ชาย

หญิง

รวม

เด็ก (ทารก – 9 ปี)

2,654

2,465

5,119

เด็กโต (10-14 ปี)

1,268

1,219

2,487

วัยรุ่น (15-19 ปี)

1,360

1,323

2,683

ผู้ใหญ่ (20 -59 ปี)

13,049 14,805 27,854

ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)

3,270

4,757

8,027

รวมทั้งสิ้น

21,601 24,569 46,170

ประชากรในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข ปี 2564 ทั้งหมด 46,170 คน

 

ประชากรผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข (เมษายน 2564)

ประเภท

ชาย

หญิง

รวมผู้สูงอายุ

อายุ 60 ปี-100 ปี

3,269 4,756 8,025

อายุมากกว่า 100 ปี

1 1 2

รวมทั้งสิ้น

3,270 4,757 8,027

ที่มา : งานทะเบียนราษฎร

จำนวนประชากรในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข แยกตามชุมชน 25 ชุมชน ปี 2564

ชุมชน เขต 1 มี 8 ชุมชน

ประชากร (คน)

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

1.ชุมชนมณีแก้ว

1,797

3,926

4,002

3,971

2.ชุมชนดอนบน

1,425

2,665

2,633

2,634

3.ชุมชนบางแสนทาวเวอร์

396

923

903

904

4.ชุมชนตาลล้อม1

1,052

2,408

2,422

2,437

5.ชุมชนตาลล้อม2

1,575

2,338

2,373

2,387

6.ชุมชนบ้านเหมือง

 969

2,169

2,213

2,229

7.ชุมชนพัฒนา2

 625

1,376

1,367

1,373

8.ชุมชนดอนนารา

 500

1,054

1,042

1,054

รวมประชากรในเขตเทศบาลเมืองแสนสุขชุมชนเขต 1

8,339

16,859

16,955

16,989

ชุมชน เขต 2 มี 7 ชุมชน

ประชากร (คน)

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

1.ชุมชนหาดวอนนภา

3,265

3,888

3,945

3,944

2.ชุมชนท้ายตลาด

 901

1,562

1,546

1,545

3.ชุมชนร่วมใจพัฒนา

 3,488

1,298

1,338

1,326

4.ชุมชนแสนสุข

 881

1,338

1,309

1,293

5.ชุมชนวัดกลางดอน

 627

835

825

829

6.ชุมชนมาบมะยม

 817

754

758

766

7.ชุมชนบางแสนบน

 3,229

3,113

2,789

2,769

รวมประชากรในเขตเทศบาลเมืองแสนสุขชุมชนเขต 2

13,208

12,788

12,510

12,472

ชุมชน เขต 3 มี 10 ชุมชน

ประชากร (คน)

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

1.ชุมชนบางเป้ง

5,042

3,810

3,959

3,995

2.ชุมชนหน้ามอ

1,355

844

833

850

3.ชุมชนโชคดี

1,548

958

1,019

1,020

4.ชุมชนสมใจนึก

866

2,536

2,068

2,037

5.ชุมชนหน้าเทศบาล

1,126

1,444

1,453

1,453

6.ชุมชนวัดแสนสุข

1,751

2,961

3,077

3,091

7.ชุมชนมุขแสนเจริญ1

861

1,565

1,643

1,651

8.ชุมชนมุขแสนเจริญ2

274

436

459

455

9.ชุมชนเขาสามมุข

608

796

797

795

10.ชุมชนบ้านแหลมแท่น

1,904

1,370

1,353

1,357

รวมประชากรในเขตเทศบาลเมืองแสนสุขชุมชนเขต 3

15,335

16,720

16,661

16,704

รวมประชากรในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข จำนวน 3 เขต 25 ชุมชน

36,882

46,367

46,126

64,165

รวมประชากรในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข จำนวน 3 เขต 25 ชุมชน มีประชากรในปี 2564 จำนวน 46,165 คน

* ประชากรไม่กำหนดชุมชน จำนวน 5 คน

* รวมประชากรทั้งสิ้นในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข จำนวน 46,170 คน