สำนักปลัดเทศบาล มีหน้าที่ควบคุม ดูแล รับผิดชอบการปฏิบัติ
      - งานนิติการ
      - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
      - งานรักษาความสงบเรียบร้อย
      - งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
      - การให้บริการประชาชนทางด้านงานทะเบียนราษฎร เช่น การแจ้งเกิด แจ้งตาย แจ้งย้ายที่อยู่ และทำบัตรประจำตัวประชาชน
      - งานจัดการจราจร
      - งานสารบรรณของเทศบาลจัดการประชุมสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาล
      - จัดเตรียมให้บริการด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่ออำนวยความสะดวกต่าง ๆ
      - งานการเลือกตั้ง และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย


หลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นติดต่องานทะเบียนราษฎร

ลำดับที่ รายการ หลักฐานที่ใช้ประกอบทำเรื่อง
1 การแจ้งเกิด - เจ้าบ้านหรือบิดา หรือมารดา เป็นผู้แจ้ง พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีเจ้าบ้านแจ้งให้นำบัตรบิดาหรือมารดามาแสดงด้วย)
- หนังสือรับรองการเกิด (ถ้ามี)
- แจ้งภายใน 15 วัน
2 การแจ้งตาย - เจ้าบ้านหรือผู้พบศพหรือผู้ที่ไปกับผู้ตายเป็นผู้แจ้งพร้อมบัตรประชาชน
- กรณีตายโดยผิดธรรมชาติให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหรือตำรวจเพื่อชันสูตรพลิกศพก่อน
- ถ้าผู้ตายมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลให้นำสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านมาแสดง
- แจ้งภายใน 24 ชั่วโมง
3 การแจ้งย้ายที่อยู่ - เจ้าบ้านหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าบ้านเป็นผู้แจ้ง
- กรณีมอบอำนาจให้นำบัตรผู้แจ้งและบัตรเจ้าบ้านมาแสดงด้วย
- ใบแจ้งย้ายที่อยู่ (กรณีย้ายเข้า)
- สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่ย้ายออกหรือย้ายเข้า แจ้งภายใน 15 วัน
4 การแจ้งย้ายที่อยู่ปลายทาง (อัตโนมัติ) - ผู้แจ้งพร้อมบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านฉบับปัจจุบัน
- เจ้าบ้านพร้อมบัตรประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่ย้ายเข้า
- ค่าธรรมเนียม 20 บาท
5 การออกใบแทนใบแจ้งย้ายที่อยู่ กรณีสูญหายหรือชำรุด - บัตรประจำตัวประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
6 การจำหน่ายชื่อเนื่องจากเสียชีวิต - บัตรประจำตัวประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- ใบมรณบัตร
- ใบมรณบัตรฉบับแปลเป็นภาษาไทยและรับรองโดยกระทรวงต่างประเทศ (กรณีตายต่างประเทศ)
7 การขอบ้านเลขที่กรณีบ้านปลูกสร้างใหม่

- บัตรผู้แจ้ง กรณีเป็นเจ้าของบ้าน
- สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
- เอกสารที่ดิน (โฉนด)
- ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร
- หนังสือมอบอำนาจ บัตรผู้มอบ บัตรผู้รับมอบ (กรณีมอบอำนาจ)
-รูปถ่ายอาคารปัจจุบัน

8 การขอแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร ให้นำเอกสารการทะเบียนราษฎรที่ผิดพลาดมาติดต่อเจ้าหน้าที่ เอกสารที่ทางราชการออกให้ เช่น
- เอกสารการทะเบียนราษฎร
- สำเนาทะเบียนนักเรียน ใบสุทธิ
- หลักฐานการขึ้นทะเบียนทหาร (ส.ด.9)
- หลักฐานการสมรสหรือหย่า
- ใบสำคัญเปลี่ยนชื่อตัว-หรือชื่อสกุล
- ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว
หลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นติดต่องานบัตรประจำตัวประชาชน (ขอมีบัตรครั้งแรก)

ลำดับที่ รายการ หลักฐานที่ใช้ประกอบทำเรื่อง
1 กรณีขอมีบัตรครั้งแรก (อายุ 7 ปีบริบูรณ์)

- สูติบัตรฉบับจริง
- บัตรประจำตัวประชาชน ของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง (ตัวจริง)
- เอกสารเปลี่ยน ชื่อตัว-ชื่อสกุล ของเด็ก บิดา มารดา ฉบับจริง (ถ้ามี)

2 กรณีขอมีบัตรครั้งแรกเกินกำหนด - สูติบัตร (ตัวจริง)
- เจ้าบ้าน หรือบุคคลที่พนักงานเจ้าหน้าที่เชื่อถือได้รับรอง
- ค่าปรับ 20 บาท
3 กรณีเพิ่มชื่อเข้าทะเบียนบ้าน - สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
- สูติบัตร (กรณีแจ้งเกิดเกินกำหนด)
- หลักฐาน/เอกสารที่ทางราชการออกให้ (กรณีตกสำรวจ)
- สอบสวนเจ้าบ้าน หรือบุคคลที่น่าเชื่อถือ

หลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นติดต่องานบัตรประจำตัวประชาชน (ขอมีบัตรใหม่)

ลำดับที่ รายการ หลักฐานที่ใช้ประกอบทำเรื่อง
1 กรณีบัตรชำรุดในสาระสำคัญ

- บัตรประจำตัวประชาชนใบเดิม
- ค่าธรรมเนียม 100 บาท

2 กรณีบัตรหาย หรือถูกทำลาย

เตรียมหลักฐานยืนยันตนเองอย่างใดอย่างหนึ่ง

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนใบเดิม / ใบขับขี่ (ตัวจริง) / วุฒิการศึกษา (ตัวจริง) / บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ตัวจริง) / หนังสือเดินทาง (ตัวจริง) / เอกสารที่แสดงรูปภาพใบหน้าที่ทางราชการออกให้ (หากมีรูปบัตรประชาชนใบเดิมในโทรศัพท์ สามารถพิมพ์ออกมาใช้ได้)
- กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องมีผู้ปกครองมารับรอง (ผู้รับรอง ต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป และเตรียมบัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง) มาด้วย)
- ค่าธรรมเนียม 100 บาท

3 กรณีบัตรหมดอายุ

- บัตรประจำตัวประชาชนใบเดิม

หมายเหตุ : สามารถต่ออายุบัตรได้ ก่อนวันหมดอายุ 60 วัน และหลังหมดอายุ 60 วัน
               บัตรหมดอายุเกินกำหนด 60 วัน ต้องชำระค่าปรับ 20 บาท

หลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นติดต่องานบัตรประจำตัวประชาชน (ขอเปลี่ยนบัตร)

ลำดับที่ รายการ หลักฐานที่ใช้ประกอบทำเรื่อง
1 กรณีเปลี่ยนที่อยู่

ต้องแก้ไขในทะเบียนบ้านมาเรียบร้อยแล้ว

- บัตรประจำตัวประชาชนใบเดิม
- ค่าธรรมเนียม 100 บาท

2 กรณีเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล

- บัตรประจำตัวประชาชนใบเดิม
- เอกสารหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว/ชื่อสกุล (ตัวจริง)
- เปลี่ยนนามสกุล กรณีจดทะเบียนสมรส/หย่า ให้เตรียมหลักฐานการจดทะเบียนสมรส/หย่า (ตัวจริง) มาด้วย
- ค่าธรรมเนียม 100 บาท

3 กรณีเปลี่ยนคำนำหน้านาม (นาย/นางสาว อายุ 15 ปีบริบูรณ์ /ยศ)

- บัตรประจำตัวประชาชนใบเดิม

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ รับเฉพาะ เงินสด เท่านั้น


 

กิจกรรมหลัก

 ค่าควบคุม

 หมายเหตุ

 

1. การทำบัตรประจำตัวประชาชน

 ไม่เกิน 14 นาที

นับตั้งแต่เริ่มพิมพ์คำร้อง

 

2. การแจ้งย้ายปลายทางอัตโนมัติ

 ไม่เกิน 12 นาที

นับตั้งแต่รับคำร้องเสร็จ

 

3. แจ้งตาย

 ไม่เกิน 12 นาที

นับตั้งแต่รับคำร้องเสร็จ

 

4. แจ้งเกิด

 ไม่เกิน 12 นาที

นับตั้งแต่รับคำร้องเสร็จ

 

5. แจ้งย้ายเข้า - ย้ายออก

 ไม่เกิน 12 นาที

นับตั้งแต่รับคำร้องเสร็จ

 

6. การคัดและรับรองสำเนารายการบุคคล

 ไม่เกิน 5 นาที

นับตั้งแต่รับคำร้องเสร็จ

 

7. คิวจองออนไลน์ของกรมการปกครอง

รับคำร้องเวลา 10:00 – 12:00 น. / 14:00 – 16:00 น.