สำนักปลัดเทศบาล

เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

หน้าที่รับผิดชอบ

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

มีหน้าที่ควบคุม ดูแล รับผิดชอบการปฏิบัติ

      - งานนิติการ

      - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

      - งานรักษาความสงบเรียบร้อย

      - งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว

      - การให้บริการประชาชนทางด้านงานทะเบียนราษฎร เช่น การแจ้งเกิด แจ้งตาย แจ้งย้ายที่อยู่ และทำบัตรประจำตัวประชาชน

      - งานจัดการจราจร

      - งานสารบรรณของเทศบาลจัดการประชุมสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาล

      - จัดเตรียมให้บริการด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่ออำนวยความสะดวกต่าง ๆ

      - งานการเลือกตั้ง และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

F.A.Q

หลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นติดต่องานทะเบียนราษฎร

งานทะเบียนราษฎร

- เจ้าบ้านหรือบิดา หรือมารดา เป็นผู้แจ้ง พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีเจ้าบ้านแจ้งให้นำบัตรบิดาหรือมารดามาแสดงด้วย)

- หนังสือรับรองการเกิด (ถ้ามี)

- แจ้งภายใน 15 วัน

- สำเนาทะเบียนบ้าน
- บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้ง,บัตรประจำตัวประชาชนของบิดา มารดา (ถ้ามี)
- หนังสือรับรองการเกิดจากโรงพยาบาล (ถ้ามี)
- ค่าปรับ 20 บาท

- เจ้าบ้านหรือผู้พบศพหรือผู้ที่ไปกับผู้ตายเป็นผู้แจ้งพร้อมบัตรประชาชน
- กรณีตายโดยผิดธรรมชาติให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหรือตำรวจเพื่อชันสูตรพลิกศพก่อน
- ถ้าผู้ตายมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลให้นำสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านมาแสดง
- แจ้งภายใน 24 ชั่วโมง

- เจ้าบ้านหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าบ้านเป็นผู้แจ้ง
- กรณีมอบอำนาจให้นำบัตรผู้แจ้งและบัตรเจ้าบ้านมาแสดงด้วย
- ใบแจ้งย้ายที่อยู่ (กรณีย้ายเข้า)
- สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่ย้ายออกหรือย้ายเข้า แจ้งภายใน 15 วัน

- ผู้แจ้งพร้อมบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านฉบับปัจจุบัน
- เจ้าบ้านพร้อมบัตรประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่ย้ายเข้า
- ค่าธรรมเนียม 20 บาท

- บัตรประจำตัวประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน

- บัตรประจำตัวประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- ใบมรณบัตร
- ใบมรณบัตรฉบับแปลเป็นภาษาไทยและรับรองโดยกระทรวงต่างประเทศ (กรณีตายต่างประเทศ)

- บัตรผู้แจ้ง กรณีเป็นเจ้าของบ้าน
- สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
- เอกสารที่ดิน (โฉนด)
- ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร
- หนังสือมอบอำนาจ บัตรผู้มอบ บัตรผู้รับมอบ (กรณีมอบอำนาจ)
- รูปถ่ายอาคารปัจจุบัน

ให้นำเอกสารการทะเบียนราษฎรที่ผิดพลาดมาติดต่อเจ้าหน้าที่ เอกสารที่ทางราชการออกให้ เช่น 
- เอกสารการทะเบียนราษฎร 
- สำเนาทะเบียนนักเรียน ใบสุทธิ 
- หลักฐานการขึ้นทะเบียนทหาร (ส.ด.9)
- หลักฐานการสมรสหรือหย่า
- ใบสำคัญเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล
- ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว
- ฯลฯ

งานบัตรประจำตัวประชาชน
(ขอมีบัตรครั้งแรก)

- สูติบัตรฉบับจริง

- บัตรประจำตัวประชาชน ของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง (ตัวจริง)

- เอกสารเปลี่ยน ชื่อตัว-ชื่อสกุล ของเด็ก บิดา มารดา ฉบับจริง (ถ้ามี)

- สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
- สูติบัตร(ตัวจริง) หรือหลักฐานที่ทางราชการออกให้
- เจ้าบ้าน หรือบุคคลที่พนักงานเจ้าหน้าที่เชื่อถือได้รับรอง
- ค่าปรับ 20 บาท

- สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
- สูติบัตร (กรณีแจ้งเกิดเกินกำหนด)
- หลักฐาน/เอกสารที่ทางราชการออกให้ (กรณีตกสำรวจ)
- สอบสวนเจ้าบ้าน หรือบุคคลที่น่าเชื่อถือ
- ค่าธรรมเนียม 20 บาท (เกิน 60 วัน นับจากวันที่เพิ่มชื่อ)

- สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
- หลักฐานที่แสดงว่าเป็นบุคคลได้รับการยกเว้น เช่น บัตรประจำตัว อื่นๆ ตามกฎหมายกำหนด
- กรณีไม่สามารถแสดงหลักฐานว่าเป็นบุคคลได้รับกรยกเวนให้นำเจ้าบ้านหรือบุคคลที่พนักงานเจ้าหน้าที่เชื่อถือไปให้การรับรอง
- ค่าธรรมเนียม 20 บาท

- สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
- หลักฐานที่แสดงว่าเป็นบุคคลได้รับการยกเว้น (ภายใน 60 วัน)

- สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
- หนังสือสำคัญการแปลงสัญชาติ/ได้หลับคืนสัญชาติไทย

งานบัตรประจำตัวประชาชน
(ขอมีบัตรใหม่)

- บัตรประจำตัวประชาชนใบเดิม

- ค่าธรรมเนียม 100 บาท

เตรียมหลักฐานยืนยันตนเองอย่างใดอย่างหนึ่ง

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนใบเดิม / ใบขับขี่ (ตัวจริง) / วุฒิการศึกษา (ตัวจริง) / บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ตัวจริง) / หนังสือเดินทาง (ตัวจริง) / เอกสารที่แสดงรูปภาพใบหน้าที่ทางราชการออกให้ (หากมีรูปบัตรประชาชนใบเดิมในโทรศัพท์ สามารถพิมพ์ออกมาใช้ได้)

- กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องมีผู้ปกครองมารับรอง (ผู้รับรอง ต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป และเตรียมบัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง) มาด้วย)

- ค่าธรรมเนียม 100 บาท

บัตรประจำตัวประชาชนใบเดิม

หมายเหตุ : สามารถต่ออายุบัตรได้ ก่อนวันหมดอายุ 60 วัน และหลังหมดอายุ 60 วัน

                 บัตรหมดอายุเกินกำหนด 60 วัน ต้องชำระค่าปรับ 50 บาท

งานบัตรประจำตัวประชาชน
(ขอเปลี่ยนบัตร)

ต้องแก้ไขในทะเบียนบ้านมาเรียบร้อยแล้ว

- บัตรประจำตัวประชาชนใบเดิม

- ค่าธรรมเนียม 100 บาท

- สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
- บัตรประจำตัวประชาชนเดิม
- หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล
- ค่าธรรมเนียม 20 บาท

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ รับเฉพาะ เงินสด เท่านั้น

แผนควบคุมคุณภาพการให้บริการ

ระยะเวลาดำเนินการ (นับตั้งแต่เริ่มพิมพ์คำร้อง)
การทำบัตรประจำตัวประชาชน
ไม่เกิน

14 นาที

นับตั้งแต่เริ่มพิมพ์คำร้อง
การแจ้งย้ายปลายทางอัตโนมัติ
ไม่เกิน

12 นาที

นับตั้งแต่เริ่มพิมพ์คำร้อง
แจ้งตาย
ไม่เกิน

12 นาที

นับตั้งแต่เริ่มพิมพ์คำร้อง
แจ้งเกิด
ไม่เกิน

12 นาที

นับตั้งแต่เริ่มพิมพ์คำร้อง
แจ้งย้ายเข้า - ย้ายออก
ไม่เกิน

12 นาที

นับตั้งแต่เริ่มพิมพ์คำร้อง
การคัดและรับรองสำเนารายการบุคคล
ไม่เกิน

5 นาที

นับตั้งแต่เริ่มพิมพ์คำร้อง
คิวจองออนไลน์ของกรมการปกครอง
รับคำร้องเวลา 10:00 – 12:00 น. / 14:00 – 16:00 น.