รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี

  • เอกสาร/รายงาน
  • รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี

รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี

รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล ประจำปี พ.ศ. 2562 - 2563

รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2562