กองสวัสดิการสังคม มีหน้าที่รับผิดชอบ
      - งานด้านสังคมสงเคราะห์
      - งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน
      - งานพัฒนาชุมชน และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

การให้บริการด้านสวัสดิการสังคม มีดังนี้

1. การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือนละ 500 บาท
         คุณสมบัติผู้ขอรับเบี้ยยังชีพ ได้แก่
              - อายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป
              - ภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ที่ขอรับเบี้ย
         โดยเตรียมหลักฐานที่ใช้ในการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ดังนี้
              - สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
              - สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
              - สำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ 1 ฉบับ
         * กรณีไม่สามารมาลงทะเบียนเองได้ให้มอบอำนาจ ผู้รับมอบต้องเตรียมเอกสาร ดังนี้
              - สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบ 1 ฉบับ
              - หนังสือมอบอำนาจ 1 ฉบับ
              - สำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ผู้รับมอบ 1 ฉบับ

แบบคำขอขั้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

หนังสือมอบอำนาจผู้สูงอายุ2.การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ เดือนละ 500 บาท
         คุณสมบัติผู้ขอรับเบี้ยยังชีพ ได้แก่
              - มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ที่ขอรับเบี้ย
         โดยเตรียมหลักฐานที่ใช้ในการขึ้นทะเบียนคนพิการ ดังนี้
              - สำเนาบัตรประชาชน/ใบสูติบัตร (กรณีเป็นเด็ก) 1 ฉบับ
              - สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
              - สำเนาสมุดประจำตัวคนพิการ 1 ฉบับ
              - สำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ 1 ฉบับ
         * กรณีไม่สามารมาลงทะเบียนเองได้ให้มอบอำนาจ ผู้รับมอบต้องเตรียมเอกสาร ดังนี้
              - สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบ 1 ฉบับ
              - หนังสือมอบอำนาจ 1 ฉบับ
              - สำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ผู้รับมอบ 1 ฉบับ

2.1 การจดทะเบียนคนพิการ
         นำเอกสารยื่นขอจดทะเบียนได้ที่
              1. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี (ศาลากลางจังหวัด)
              2. โรงพยาบาลชลบุรี
              3. เทศบาลเมืองแสนสุข
         โดยเตรียมหลักฐานที่ใช้ในการขึ้นทะเบียนคนพิการ ดังนี้
              - สำเนาบัตรประชาชน/ใบสูติบัตร (กรณีเป็นเด็ก) 2 ฉบับ
              - สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ
              - รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
              - เอกสารรับรองความพิการ จากโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น
         * กรณีไม่สามารมาลงทะเบียนเองได้ให้มอบอำนาจ ผู้รับมอบต้องเตรียมเอกสาร ดังนี้
              - สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบ 1 ฉบับ
              - สำเนาทะเบียนผู้รับมอบ 1 ฉบับ
              - หนังสือมอบอำนาจ 1 ฉบับ

แบบคำขอขั้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

หนังสือมอบอำนาจผู้สูงอายุ

3.การขึ้นทะเบียนรับเงินโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

         คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียน

         เด็กแรกเกิดที่มีสิทธิ

                  -มีสัญชาติไทย (พ่อแม่มีสัญชาติไทย หรือพ่อหรือแม่มีสัญชาติไทย)

                  - เด็กที่อายุต่ำกว่า 6 ปี
                  - อาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย

                  -ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานรัฐ หรือเอกชน

         ผู้ปกครองที่มีสิทธิ ลงทะเบียน

                  -มีสัญชาติไทย

                  -เป็นบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไว้ในความอุปการะ

                  -เด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย

                  -อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย คือ สมาชิกครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคนต่อปี

 

         เอกสารประกอบการลงทะเบียน

                  - แบบคําร้องขอลงทะเบียน (ดร.01)

                  - แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02)

                  - บัตรประจําตัวประชาชนของผู้ปกครอง

                  - สำเนาใบสูติบัตรเด็กแรกเกิด

                  - สมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครอง (บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคารออมสิน หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น)

                  - สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก เฉพาะหน้าที่ 1 ที่มีชื่อของหญิงตั้งครรภ์

                  - กรณีที่ผู้ยื่นคําร้องขอลงทะเบียนและสมาชิกในครัวเรือนของผู้ยื่นคําร้องขอลงทะเบียน เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานบริษัท ต้องมีเอกสาร ใบรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ของทุกคนที่มีรายได้ประจํา (สลิปเงินเดือน หรือเอกสารหลักฐานที่นายจ้างลงนาม)

                  - สําเนาเอกสาร หรือบัตรข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรแสดงสถานะหรือตําแหน่ง หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงตนของผู้รับรองคนที่ 1 และผู้รับรองคนที่ 2

แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

แบบรับรองสถานะของครัวเรือน4.การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เดือนละ 500 บาท
         คุณสมบัติผู้ขอรับเบี้ยยังชีพ ได้แก่
              - มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ที่ขอรับเบี้ย
         โดยเตรียมหลักฐานที่ใช้ในการขึ้นทะเบียนคนพิการ
ดังนี้
              - สำเนาบัตรประชาชน/ใบสูติบัตร (กรณีเป็นเด็ก) 1 ฉบับ
              - สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
              - ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง 1 ฉบับ
              - สำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ 1 ฉบับ
         * กรณีไม่สามารมาลงทะเบียนเองได้ให้มอบอำนาจ ผู้รับมอบต้องเตรียมเอกสาร ดังนี้
              - สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบ 1 ฉบับ
              - หนังสือมอบอำนาจ 1 ฉบับ
              - สำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ผู้รับมอบ 1 ฉบับ5.การให้คำปรึกษาและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้บริการด้านการสงเคราะห์และสวัสดิการภาครัฐ
         ดำเนินการดังนี้
              1.กรอกคำขอร้องขอรับการช่วยเหลือทั่วไป
              2.สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
              3.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
              4.รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป
         * เทศบาลจะดำเนินการให้การช่วยเหลือ หากอำนาจหน้าที่ไม่สามารถกระทำได้ จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือ ต่อไป

6.การสำรวจและเยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาส

7.จัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ ด้านสวัสดิการสังคม