กองสวัสดิการสังคม มีหน้าที่รับผิดชอบ
      - งานด้านสังคมสงเคราะห์
      - งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน
      - งานพัฒนาชุมชน และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

การให้บริการด้านสวัสดิการสังคม มีดังนี้

1. การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือนละ 500 บาท
         คุณสมบัติผู้ขอรับเบี้ยยังชีพ ได้แก่
              - อายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป
              - ภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ที่ขอรับเบี้ย
         โดยเตรียมหลักฐานที่ใช้ในการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ดังนี้
              - สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
              - สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
              - สำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ 1 ฉบับ
         * กรณีไม่สามารมาลงทะเบียนเองได้ให้มอบอำนาจ ผู้รับมอบต้องเตรียมเอกสาร ดังนี้
              - สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบ 1 ฉบับ
              - หนังสือมอบอำนาจ 1 ฉบับ
              - สำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ผู้รับมอบ 1 ฉบับ

2.การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ เดือนละ 500 บาท
         คุณสมบัติผู้ขอรับเบี้ยยังชีพ ได้แก่
              - มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ที่ขอรับเบี้ย
         โดยเตรียมหลักฐานที่ใช้ในการขึ้นทะเบียนคนพิการ ดังนี้
              - สำเนาบัตรประชาชน/ใบสูติบัตร (กรณีเป็นเด็ก) 1 ฉบับ
              - สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
              - สำเนาสมุดประจำตัวคนพิการ 1 ฉบับ
              - สำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ 1 ฉบับ
         * กรณีไม่สามารมาลงทะเบียนเองได้ให้มอบอำนาจ ผู้รับมอบต้องเตรียมเอกสาร ดังนี้
              - สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบ 1 ฉบับ
              - หนังสือมอบอำนาจ 1 ฉบับ
              - สำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ผู้รับมอบ 1 ฉบับ

3.การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เดือนละ 500 บาท
         คุณสมบัติผู้ขอรับเบี้ยยังชีพ ได้แก่
              - มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ที่ขอรับเบี้ย
         โดยเตรียมหลักฐานที่ใช้ในการขึ้นทะเบียนคนพิการ
ดังนี้
              - สำเนาบัตรประชาชน/ใบสูติบัตร (กรณีเป็นเด็ก) 1 ฉบับ
              - สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
              - ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง 1 ฉบับ
              - สำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ 1 ฉบับ
         * กรณีไม่สามารมาลงทะเบียนเองได้ให้มอบอำนาจ ผู้รับมอบต้องเตรียมเอกสาร ดังนี้
              - สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบ 1 ฉบับ
              - หนังสือมอบอำนาจ 1 ฉบับ
              - สำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ผู้รับมอบ 1 ฉบับ

4.การจดทะเบียนคนพิการ
         นำเอกสารยื่นขอจดทะเบียนได้ที่
              1. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี (ศาลากลางจังหวัด)
              2. โรงพยาบาลชลบุรี
              3. เทศบาลเมืองแสนสุข
         โดยเตรียมหลักฐานที่ใช้ในการขึ้นทะเบียนคนพิการ ดังนี้
              - สำเนาบัตรประชาชน/ใบสูติบัตร (กรณีเป็นเด็ก) 2 ฉบับ
              - สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ
              - รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
              - เอกสารรับรองความพิการ จากโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น
         * กรณีไม่สามารมาลงทะเบียนเองได้ให้มอบอำนาจ ผู้รับมอบต้องเตรียมเอกสาร ดังนี้
              - สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบ 1 ฉบับ
              - สำเนาทะเบียนผู้รับมอบ 1 ฉบับ
              - หนังสือมอบอำนาจ 1 ฉบับ

5.การให้คำปรึกษาและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้บริการด้านการสงเคราะห์และสวัสดิการภาครัฐ
         ดำเนินการดังนี้
              1.กรอกคำขอร้องขอรับการช่วยเหลือทั่วไป
              2.สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
              3.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
              4.รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป
         * เทศบาลจะดำเนินการให้การช่วยเหลือ หากอำนาจหน้าที่ไม่สามารถกระทำได้ จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือ ต่อไป

6.การสำรวจและเยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาส

7.จัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ ด้านสวัสดิการสังคม