โครงสร้างองค์กร

เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

โครงสร้างองค์กร

สำนักปลัดเทศบาล

ประกอบด้วย งานการเจ้าหน้าที่ งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว งานจัดการจราจร งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานบัตรประชาชน งานทะเบียนราษฎร งานเลขานุการผู้บริหาร งานกิจการสภา และงานนิติการ


มีหน้าที่ควบคุม ดูแล รับผิดชอบการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลของเทศบาล การให้บริการ ประชาชนทางด้านงานทะเบียนราษฎร นอกจากนี้ยังควบคุม ดูแล งานสารบรรณของเทศบาลจัดการประชุมสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาล จัดเตรียมให้บริการด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่ออำนวยความสะดวกต่าง ๆ งานการเลือกตั้ง และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ประกอบด้วย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานจัดทำงบประมาณ งานวิจัยและประเมินผล งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ งานศูนย์บริการนักท่องเที่ยว งานระบบสารสนเทศและการสื่อสาร


มีหน้าที่ควบคุม ดูแล รับผิดชอบการปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์นโยบายและแผน การติดตามและประเมินผลแผน งานจัดทำงบประมาณ งานนิติการ งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

กองคลัง

ประกอบด้วย งานการเงินและบัญชี งานสถิติการคลัง งานพัฒนารายได้ งานผลประโยชน์ งานการซื้อการจ้าง งานแผนพัสดุและทรัพย์สิน งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งานจดทะเบียนพาณิชย์


มีหน้าที่ควบคุม ดูแล และรับผิดชอบการปฏิบัติงานในด้านการพัฒนารายได้ งานการเงินและบัญชี งานผลประโยชน์ การจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ งานเร่งรัดรายได้ งานสถิติการคลัง รวมทั้งงานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน การจัดซื้อ - จัดจ้าง และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

กองช่าง

ประกอบด้วย งานสถาปัตยกรรม งานผังเมือง งานสาธารณูปโภค งานสวนสาธารณะ งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ งานวิศวกรรมโยธา งานบริหารทั่วไป งานพัสดุและทรัพย์สิน


มีหน้าที่ควบคุม ดูแล รับผิดชอบการปฏิบัติงานในด้านการควบคุมอาคารและงานขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร การควบคุมผังเมืองและการจัดทำผังเมือง งานวิศวกรรมโยธา งานสถาปัตยกรรม งานบำรุงรักษาทางและสะพาน งานบำรุงรักษาสาธารณูปการ งานติดตั้งไฟฟ้า งานสวนสาธารณะ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ประกอบด้วย งานรักษาความสะอาด งานเผยแพร่และฝึกอบรม งานสุขาภิบาลอาหาร งานควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม งานศูนย์บริการสาธารณสุข งานสัตวแพทย์ งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ


มีหน้าที่ควบคุม ดูแล รับผิดชอบงานด้านการบริการทางการแพทย์ งานวิชาการและแผนงานด้านสาธารณสุข งานทันตสาธารณสุข งานเวชกรรมสังคม งานศูนย์บริการสาธารณสุข งานรักษาความสะอาด งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

กองช่างสุขาภิบาล

ประกอบด้วย งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งานโรงงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งานแบบแผนและก่อสร้าง งานควบคุมและตรวจสอบการบำบัดน้ำเสีย งานการคลัง งานเครื่องจักรกลและซ่อมบำรุง


มีหน้าที่ควบคุม ดูแล รับผิดชอบการปฏิบัติงานด้านกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล งานควบคุมและตรวจสอบการบำบัดน้ำเสีย งานที่เกี่ยวกับการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

กองการศึกษา

ประกอบด้วย งานศึกษาปฐมวัย งานพัฒนาการศึกษา งานกิจการเด็กและเยาวชน งานกีฬาและนันทนาการ งานส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม


มีหน้าที่ควบคุม ดูแล รับผิดชอบการปฏิบัติงานด้านงานบริหารและวิชาการทางการศึกษา งานโรงเรียน งานนิเทศการศึกษา งานกิจกรรมนักเรียน งานเผยแพร่และแนะแนวการศึกษา งานการศึกษานอกโรงเรียน และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

กองสวัสดิการสังคม

ประกอบด้วย งานพัฒนาชุมชน งานสังคมสงเคราะห์


มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน งานพัฒนาชุมชนและงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

กองการเจ้าหน้าที่

ประกอบด้วย งานวิเคราะห์การวางแผนอัตรากำลัง งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง งานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร และงานสิทธิและสวัสดิการ


มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการวางแผนอัตรากำลัง สรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

มีหน้าที่ตรวจสอบ กลั่นกรอง ให้ความเห็นและเสนอแนะแก่ปลัดเทศบาลเกี่ยวกับงานการเงินของเทศบาล และควบคุมตรวจสอบด้านอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย