โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศุกยภาพการขับรถยนต์และการบำรุงรักษารถยนต์

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ “โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศุกยภาพการขับรถยนต์และการบำรุงรักษารถยนต์" วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น.  ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข นำโดย นายวรชาติ ศักดิ์วราสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองแสนสุข ได้จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศุกยภาพการขับรถยนต์และการบำรุงรักษารถยนต์ ประจำปี พ.ศ.2566 หลักสูตรการเพิ่มศักยภาพการขับรถยนต์และการบำรุงรักษารถยนต์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานได้เพิ่มความรู้ ทักษะในการใช้และดูแลบำรุงรักษารถยนต์ ตลอดจนนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการฝึกอบรมเรื่อง การบริหารจัดการความเสี่ยง และสาเหตุที่เกิดอุบัติเหตุ

-เทคนิคการขับและทักษะการมอง เพื่อการขับรถอย่างปลอดภัย

-การขับรถในสถานการณ์เสี่ยง หรือในสถานการณ์ฉุกเฉิน วิทยากรจากสำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี นายโสภาคย์ กาแว่น ตำแหน่ง นักวิชาการขนส่งชำนาญการและนายยรรนง เวียงวิเศษ ตำแหน่ง นายช่างตรวจสภาพรถชำนาญงาน

-อบรมเรื่อง กฎจราจรที่ควรรู้ เพื่อการขับรถอย่างปลอดภัย วิทยากรโดย ส.ต.อ.วัชรพงษ์ แสงเรือง ผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปราบปราม สถานีตำรวจภูธรแสนสุข