กองการเจ้าหน้าที่

เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

หน้าที่รับผิดชอบ

กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

      มีหน้าที่ควบคุม ดูแล รับผิดชอบการปฏิบัติงาน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม