กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี
มีหน้าที่ควบคุม ดูแล รับผิดชอบการปฏิบัติงาน