ข่าวประชาสัมพันธ์ 2565

เทศบาลเมืองแสนสุข จัดระเบียบผู้ประกอบการจำหน่ายดอกไม้งานรับปริญญา มหาวิทยาลัยบูรพา

ประชาสัมพันธ์ ไม่หยุดประกอบการค้าวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน และวันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง การประเมินและชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข ห้ามผู้ประกอบการ และประชาชน เรียกเก็บเงินค่าที่จอดรถ หรือห้ามมิให้จอดรถบริเวณชายหาดบางแสน

ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านค้าบริเวณตลาดหนองมนและแผงลอยสุขุมวิทอำนวยความสะดวกและร่วมทำความสะอาดเส้นทางเคลื่อนขบวนประเพณีแห่องค์กฐินวัดแจ้งเจริญดอน ประจำปี 2565

ประชาสัมพันธ์ ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จเทศบาลเมืองแสนสุข

ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนจิตอาสาร่วมกิจกรรมเก็บขยะ บริเวณชายหาดบางแสน

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง รายงาน - รายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน กันยายน 2565

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง ปิดให้บริการสนามกีฬาฟุตบอล ลู่วิ่งยางสังเคราะห์และสนามกีฬาในร่มเทศบาลเมืองแสนสุขชั่วคราว

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง การตั้งวางจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะบริเวณชายหาดสาธารณะในช่วงที่มีประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565

จังหวัดชลบุรี ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565

ประกาศสภาเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง รายงาน รายรับ - รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2565

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง การให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุวาตภัย

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง แจ้งเตือนผู้ค้างชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง รายงาน รายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2565

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง การยื่นขอต่อใบอนุุญาตฯ พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมฯ ประจำปี 2566

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง การรับเงินคืนค่าธรรมเนียมใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งฯ ปี 2565

ประกาศสภาเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง ประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี พ.ศ. 2565

ประกาศสภาเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง ขอเชิญทำหมันสุนัข แมว ตามโครงการป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนแบบบูรณาการ ประจําปีงบประมาณ 2565

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 3) ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง รายงาน รายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง

การตั้งวางจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะบริเวณชายหาดสาธารณะ ช่วงที่มีการจัดการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ (BANGSAEN GRAND PRIX 2022)

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง ขอเชิญทำหมันสุนัข แมว ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนแบบบูรณาการประจำปี 2565

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง การคัดเลือกบุคคล กลุ่มกิจกรรม ชมรม หน่วยงาน หรือองค์กร เพื่อประกาศยกย่อง เชิดชูเกียรติและเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม ตามโครงการบริหารจัดการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ประชาสัมพันธ์ แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ อปท.

การดำเนินงานดูดลอกท่อและฉีดล้างทำความสะอาดแนวรางระบายน้ำบนทางเท้าตลอดแนวแผงข้าวหลาม ถนนสุขุมวิท ระหว่างวันที่ 24 – 27 พฤษภาคม 2565 แก้ไข

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง รายงานงบประจำเดือนเมษายน ปีงบประมาณ 2565

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง การตั้งวางจําหน่ายสินค้าบริเวณชายหาดบางแสนล่าง ล็อกที่ 1- 41 ช่วงที่มีการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบางแสนล่าง

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 1 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแสนสุข ประจําปีการศึกษา 2565

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง เปิดให้บริการสระว่ายน้ำเทศบาลเมืองแสนสุข(สระขนาด 25 เมตร)

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง เปิดให้บริการอาคารสระว่ายน้ําเทศบาลเมืองแสนสุข (สระขนาด 50 เมตร)

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข"การประชาชุมประชาคมท้องถิ่มระดับเมือง"

ประกาศสภาเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง ประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี พ.ศ. 2565

ประกาศสภาเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565

ประกาศรายชื่อร้านจำหน่ายอาหารและสินค้าพื้นเมืองที่ได้รับสิทธิ์จำหน่ายสินค้าในงานประเพณีก่อพระทรายวันไหลบางแสน ประจำปี 2565

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการขอรับ - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ - เบี้ยยังชีพผู้พิการ - เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ - เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

กำหนดการ กิจกรรมต่างๆ ระหว่างวันที่ 16-17 เมษายน 2565 ณ บริเวณชายหาดบางแสน

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง การปิดให้บริการสนามกีฬาเทศบาลเมืองแสนสุขและอาคารออกกำลังกายเทศบาลเมืองแสนสุขชั่วคราว

ประกาศจากชมรมผู้สูงอายุแสนสุข