ข่าวประชาสัมพันธ์ 2567

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง ปีงบประมาณ 2567

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง คร้ังที่ 4 ประจำปี 2567

ประกาศ สำนักงาน ปปส.ภาค2 เรื่อง การขายทอดตลาดสินทรัพย์สินกองทุนฯ

ขอเลื่อนเวลาเปิดให้บริการสาธารณะด้านกีฬาและนันทนาการเทศบาลเมืองแสนสุขชั่วคราว ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2567

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข รายงาน รายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2567

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง ไม่มีผู้สมัครเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2567

ขอเชิญทําหมันสุนัข แมว ตามโครงการป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนแบบบูรณาการ(ทำหมันฟรี) ประจําปีงบประมาณ 2567

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข รายงาน รายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2567

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง ใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะสิ้นอายุ ปีงบประมาณ 2567

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข รายงาน รายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2567

ประกาศสภาเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567

รายงานผลการอบรมสุขาภิบาลอาหาร ในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข 2567

การปฏิบัติงานล้างทำความสะอาดสถานที่สาธารณะ ประจำเดือนพฤษภาคม 2567

ขอปิดให้บริการสาธารณะด้านกีฬาและนันทนาการชั่วคราว ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2567

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการแจ้งการประเมินและจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2567

รายงานผลการตรวจสารปนเปื้อนในอาหารบริเวณชายหาดสาธารณะ ปี 2567

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข ไม่หยุดประกอบการค้าวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567

ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ครั้งที่ 4 ประจำเดือนเมษายน 2567

รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคภายในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข รายงาน รายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2567

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง

ประกาศผลการคัดเลือกคนดีศรีแสนสุข ประจำปี 2567

รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 67

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2(เดือนม.ค. 67 - มี.ค. 67)

กำหนดการกิจกรรมต่าง ๆ งานประเพณีก่อพระทรายวันไหลบางแสน ประจำปี พ.ศ.2567

รายงานสรุปผลการอบรมตามโครงการบางแสนปลอดโฟม ประจำปีงบประมาณ 2567

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง การขายทอดตลาด วัสดุคงเหลือจากการรื้ออาคาร

ปิดให้บริการสาธารณะด้านกีฬาและนันทนาการเทศบาลเมืองแสนสุขชั่วคราว ระหว่างวันที่ 23 – 31 มีนาคม 2567

ประชาสัมพันธ์คู่มือการปฏิบัติงานในภารกิจตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข รายงาน รายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ2567

อัตราค่าปรับการทำบัตรประชาชนใหม่ กรณีบัตรประชาชนเดิมหมดอายุ

การประกวดก่อพระทรายวันไหลบางแสน 2567

รัฐบาลขอความร่วมมือส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ประชาชนสวมใส่เสื้อเหลืองตราสัญลักษณ์ฯ ทุกวันจันทร์โดยพร้อมเพรียง

เทศบาลเมืองแสนสุขเปิดรับสมัครวิ่ง Bangsaen 10

ประกาศสภาเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ประชาสัมพันธ์กองช่างเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง ดำเนินการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดิน

ขอความร่วมมือผู้ประกอบการรักษาและทำความสะอาดบริเวณชายหาดบางแสนล่างล็อก1-41

เทศบาลเมืองแสนสุข ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นคนดีศรีแสนสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

โครงการครอบครัวไทย ห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2567

ประชาสัมพันธ์การปิดการจราจรการแข่งขันไตรกีฬา Amazing Thailand ironman 70.3 Bangsaen 2024

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข รายงาน รายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนมกราคม 2567

รับสมัครผู้เข้าร่วมฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2567

กำหนดการออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2567

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2567

“ซาเล้งเดลิเวอรี่” เดือนกุมภาพันธ์ 2567

งานเทศกาลของคนรักกาแฟ Bangsaen Koff Fest