ประกาศสภาเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565

ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ได้กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 มีกำหนดระยะเวลา 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พฤษภาคม 2565 นั้น

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 และข้อ 22 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 มีกำหนด 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พฤษภาคม 2565

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565

 

นายกิตติไชย คุณปลื้ม

ประธานสภาเทศบาลเมืองแสนสุข

เอกสารแนบ

ระเบียบการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 2565

เอกสารแนบ